HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2014/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂYDỰNG NGHỊ QUYẾT NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 11

(Từ ngày02/12/2014 đến ngày 05/12/2014)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHĐND và UBND;

Xét Tờ trình số 10/TTr-HĐND ngày 01/12/2014 củaThường trực HĐND Thành phố về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND Thànhphố năm 2015 và ý kiến của đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình xây dựng nghịquyết của HĐND thành phố Hà Nội năm 2015 với những nội dung sau:

I. Các nghị quyết thường kỳ:

1. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh,quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2015 của thành phố Hà Nội.

2. Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòngcủa thành phố Hà Nội năm 2016.

3. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm2014 của thành phố Hà Nội.

4. Dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sáchcấp Thành phố năm 2016 của thành phố Hà Nội.

5. Tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thànhphố Hà Nội năm 2016.

6. Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND thànhphố Hà Nội năm 2016.

7. Chương trình giám sát của HĐND thành phố Hà Nộinăm 2016.

8. Danh mục dự án thu hồi đất; danh mục dự án, côngtrình chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền HĐND thành phố Hà Nội.

II. Các nghị quyết chuyên đề:

1. Một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền củaHĐND Thành phố.

2. Đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố vàcông trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Bổ sung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giaiđoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (thực hiện Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ); Thông qua kế hoạch sử dụng đất thành phố Hà Nội thời kỳ2016-2020.

4. Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐNDThànhphố về bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện Luật Thủ đô.

5. Nghị quyết về chia tách, thành lập thôn, tổ dânphố mới ở một số quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

6. Một số chính sách khuyến khích đầu tư phát triểnnông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2015 - 2020.

7. Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của HĐND Thành phố về thí điểm một số chính sáchkhuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thànhphố Hà Nội.

8. Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi viphạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai theo Luật Đất đai năm 2013 (theoquy định tại khoản 2, điều 20, Luật Thủ đô) và xử phạt trong lĩnh vực môi trườngvà an ninh trật tự.

9. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấpngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách vàđịnh mức phân bổ dự toán ngân sách thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.

10. Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016- 2020.

11. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giaiđoạn 2016 - 2020.

12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng của côngdân và kiến nghị của cử tri.

13. Các nghị quyết khác theo yêu cầu thực hiện cácLuật thuộc thẩm quyền HĐND Thành phố.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND Thành phố,UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung Chương trình xâydựng nghị quyết năm 2015 của HĐND Thành phố, giao UBND thống nhất với Thườngtrực HĐND Thành phố trình HĐND Thành phố vào kỳ họp gần nhất

Nghị quyết này được HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày03/12/2014./.


Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu của Quốc hội;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Các Bộ, Ngành Trung ương;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ TP;
- Các vị đại biểu HĐND TP;
- VP TU và các Ban Đảng Thành ủy;
- VP ĐĐBQH&HĐNDTP; VP UBNDTP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan thông tấn báo chí;
- Lưu, Phòng CT HĐND.

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh