ỦY BAN NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2014/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 09 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂNTHUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH BẾN TRE NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnhtrình bày Tờ trình số 5378/TTr-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 về việc xin thông qua Nghịquyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Bến Trenăm 2015 và Tờ trình số 6113/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 về việc xin bổsung, điều chỉnh phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhànước tỉnh Bến Tre năm 2015; xem xétBáo cáo số 359/BC-UBND ngày 05 tháng11 năm 2014 về tình hình thực hiện đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nướctỉnh Bến Tre năm 2014 và phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồnvốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra củaBan Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kếhoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm2015 với tổng số vốn là 1.403.525 triệu đồng (một ngàn bốn trăm lẻba tỷ năm trăm hai mươi lăm triệu đồng), trong đó:

- Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là292.000 triệu đồng, tăng so với chỉ tiêu Trung ương giao là 10.000 triệu đồngđối với nguồn thu tiền sử dụng đất;

- Chương trình mục tiêu quốc giavà các chương trình bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách trung ương là 511.525triệu đồng, trong đó:

+ Các chương trình mục tiêu quốcgia là 52.400 triệu đồng;

+ Các chương trình bổ sung cómục tiêu từ Ngân sách Trung ương là 459.125 triệu đồng.

- Xổ số kiến thiết là 600.000triệu đồng.

(Kế hoạch vốn đầu tư phát triểnthuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015 ban hành kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnhtổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộcNgân sách nhà nước tỉnh năm 2015.

2. Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sátviệc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết nàyđã được Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 09 tháng12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhândân tỉnh thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Kiểm toán nhà nước KV IX;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Bến Tre;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở: KH&ĐT, Tài chính, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Phòng CT HĐND tỉnh (07 bản);
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015