HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 12 tháng 08 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NINH BÌNHĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quyhoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quyhoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh tại Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 22/7/2011 về đề nghị thông qua Quy hoạchtổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, Báo cáo thẩmtra của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh,,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy hoạchtổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 (Có Quyhoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dântỉnh Ninh Bình hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đểtổ chức thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này đãđược Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày12/8/2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh NinhBình thông qua.

Điều 4. Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ QH;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình;
- Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII;
- Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Bình;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Ninh Bình;
- Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Ninh Bình;
- Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
- Công báo tỉnh, Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND tỉnh
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành