HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2013/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 31 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁTTRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét Tờ trình số 2184/TTr-UBND ngày 16 tháng 7năm 2013 kèm theo Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnhvề tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụchủ yếu 6 tháng cuối năm 2013; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa ánnhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểuHĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tánthành báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 thángđầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013 của UBND tỉnh với các nhiệmvụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Không điều chỉnh giảm các chỉ tiêukế hoạch của năm 2013 và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghịquyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chínhphủ về: các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; giải pháp tháo gỡ khókhăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấuvàNghị quyết 20/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh để phấn đấuhoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội năm2013 đã đề ra.

2. Ưu tiên tập trung chỉ đạo sản xuấtvụ Hè - Thu thắng lợi; tăng cường công tác kiểm soát, phòng ngừa và xử lý kịpthời dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi. Chủ động ứng phó và thực hiện tốtphương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiêntai. Kịp thời hỗ trợ, động viên ngư dân huy động tối đa năng lực khai thác đánhbắt xa bờ. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về trồng rừng tập trung, trồng mới câycông nghiệp dài ngày theo kế hoạch.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư vốnChương trình kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và bê tông hóa giao thông nông thôn;tổ chức rà soát khắc phục sửa chữa các công trình thuỷ lợi, công trình nướcsinh hoạt tập trung, hệ thống đê, kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển, hạ tầng cáckhu tái định cư vùng sạt lở, vùng lũ quét nguy hiểm để chủ động ứng phó vớidiễn biến của thời tiết trong mùa mưa bão. Tổ chức rà soát, trình cấp có thẩmquyền bổ sung thêm một số xã trong các dự án thí điểm sống chung với lũ ở vùngngập lụt.

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhậnthức cho cán bộ, nhân dân về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xâydựng nông thôn mới. Tổ chức lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia kếthợp huy động tất cả các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện Chương trình xây dựngnông thôn mới đảm bảo đồng bộ, bền vững, tập trung ưu tiên cho các xã điểm.

3. Tích cực triển khai các chươngtrình kích cầu thị trường nội địa; sớm triển khai thực hiện tốt các chính sáchhỗ trợ mua hàng bình ổn thị trường, đặc biệt là chương trình bán hàng lưu độngđưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ cáckhó khăn cho các ngành công nghiệp chế biến. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thươngmại, xúc tiến đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế.

Triển khai thực hiện tốt các Nghịquyết về quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; Nghị quyết về quy hoạch pháttriển thương mại tỉnh. Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạtầng theo kế hoạch; ưu tiên đầu tư hoàn thành các công trình chợ đầu mối. Tiếptục kiểm tra công tác thực hiện kiểm định an toàn đập, các công trình thủy điệntrên địa bàn theo Nghị định số 72/2007/NĐ-CP của Chính phủ; tăng cường công tácquản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc lĩnh vực năng lượng theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Tổ chức đối thoại để nắm bắt thôngtin nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt trong vấn đềtiếp cận nguồn vốn, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn. Tậptrung xử lý các khoản nợ xấu. Thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; triểnkhai cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại QuảngTrị.

5. Tăng cường chỉ đạo điều hành tổchức rà soát nắm chắc đối tượng thu, nguồn thu ngân sách trên các lĩnh vực,ngành, nghề có khả năng thu để bù đắp phần giảm thu do thực hiện các chính sáchgiảm, giản thời gian nộp thuế. Kiểm soát việc kê khai, quyết toán thuế, hoànthuế của các tổ chức, doanh nghiệp; chỉ đạo phối hợp liên ngành của cơ quan thuế,tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thuvà xử lý nợ động, chống gian lận thương mại, buôn lậu và chống chuyển giá.

Động viên ngành thuế phấn đấu thu đạtkế hoạch theo các sắc thuế HĐND tỉnh đề ra; triển khai các nguồn thu phí mới đãđược HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 8. Khuyến khích tăng thu từ nguồn thuđấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn vốn khác để tăng vốn đầu tưphát triển. Giao UBND tỉnh ban hành cơ chế phát triển nguồn thu tư đầu giá quyềnsử dụng đất thông qua việc kêu gọi xã hội hóa đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo quỹ đấtbán đấu giá; nguồn vượt thu từ đấu giá đất được để lại cho Trung tâm Phát triểnquỹ đất 50% nhằm tiếp tục đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất. Riêng thu từ nguồnđấu giá sử dụng đất 6 tháng cuối năm 2013 giao tăng thu 40 tỷ đồng; trong đó bổsung vốn đầu tư phát triển 20 tỷ đồng, để lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất20 tỷ đồng để đầu tư phát triển quỹ đất tạo nguồn thu cho những năm sau.

Thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm thêm10% dự toán chi thường xuyên còn lại của những tháng cuối năm, 20% chi phíđiện, nước, điện thoại và văn phòng phẩm, xăng dầu; 30% dự toán kinh phí đãphân bổ cho các nhiệm vụ chi lễ hội, tiếp khách, hội nghị, đi công tác. Tậptrung điều hành sử dụng trong phạm vi 50% nguồn dựphòng ngân sách đã bố trí trong dự toán từng cấp để xử lý các nhiệm vụ cấpbách, nguồn dự phòng còn lại để chủ động xử lý khi nguồn thu ngân sách giảm lớntheo đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức rà soátđề xuất HĐND tỉnh điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu thuế ngoài quốc doanhcủa cấp xã và cấp huyện tại Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm2010 của HĐND tỉnh để phù hợp tình hình mới, tạo chủ động và tháo gỡ một số khókhăn vướng trong xử lý điều hành nhiệm vụ tài chính ngân sách giữa cấp huyện vàcấp xã. Điều chỉnh sửa đổi quy chế phân cấp quản lý tài sản nhà nước về nhà,cửa, trụ sở làm việc và triển khai thí điểm tổ chức đấu giá đất cho cấp huyệnthực hiện trên địa bàn.

Chủ động trongviệc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm2014 theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủđảm bảo đồng bộ, phù hợp với dự báo tình hình và điều kiện phát triển kinh tếxã hội của tỉnh.

6. Tổ chức quán triệt và triển khaithực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủtướng Chính phủ về quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốnngân sách, vốn trái phiếu Chính phủ.

Thực hiện nghiêm túc việc điều chuyểnkế hoạch vốn đối với các dự án đã được bố trí vốn nhưng đến ngày 30/9/2013 giảingân dưới 60% vốn kế hoạch và đến ngày 30/11/2013 giải ngân dưới 85% vốn kếhoạch cho các dự án có khối lượng giải ngân cao và khả năng hoàn thành côngtrình trong năm theo nghị quyết của HĐND tỉnh. Tiếp tục huy động bổ sung thêmcác nguồn vốn đầu tư ngoài kế hoạch để thực hiện các công trình, dự án cấp báchcủa tỉnh, nhằm đóng góp bổ sung cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Chỉ đạo xử lý kịp thời các vướng mắcnảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; tiếp tục sắp xếp, ràsoát lại quy mô, hạng mục, tiến độ thực hiện, nguồn vốn bố trí đối với các dựán để đảm bảo cân đối được nguồn vốn thực hiện trong giai đoạn 2014 - 2015. Khẩntrương sắp xếp, củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban Quảnlý dự án. Nâng cao năng lực và trách nhiệm của cơ quan thẩm định dự án, thẩmđịnh thiết kế cơ sở, quyết toán công trình, cấp phát vốn đầu tư, giải phóng mặtbằng. Kiểm tra chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án của các nhà thầu, các đơn vị tưvấn.

7. Tiếp tục tổ chức thực hiện túc Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạmpháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và Chỉthị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 về việc tăng cường công tác quản lý nhànước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩukhóang sảncủa Thủ tướng Chính phủ,Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 16 tháng 8 năm 2012 của HĐND tỉnh về giám sát,quản lý và sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất.Tập trung kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước và xử lýnghiêm tình trạng khai thác vật liệu xây dựng, titan, vàng trái phép và trốnthuế trên địa bàn. UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo quyết liệt hơn về công tác quảnlý nhà nước về đất đai, quản lý và cấp phép khai khoáng đảm bảo theo đúng quyđịnh của pháp luật và Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 16 tháng 8 năm 2012 củaHĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục giám sát về công tác quản lý sử dụngđất trên địa bàn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh để ngày càng đi vào nề nếp và cóhiệu quả thiết thực.

Tập trung đo đạc, lập hồ sơ địa chínhcấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình phấn đấuhoàn thành trong năm 2013; chỉ đạo giải quyết cơ bản các vụ khiếu nại, tố cáokéo dài của nhân dân về đất đai.

8. Tổ chức triển khai thực hiện đầyđủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, nhất là chính sách ngườinghèo, giải quyết việc làm, các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án hỗtrợ phát triển sản xuất, ổn định đời sống cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc,vùng khó khăn. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các gia đình chính sáchvà người có công.

Đẩy mạnh các phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh”; phong trào Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hóa”. Thực hiện tốt Đại hội thể dục - thể thao các cấp,tiến tới Đại hội thể dục - thể thao toàn tỉnh lần thứ VI.

9. Triển khai nhân rộng cơ chếmột cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện gắn với rà soát, đơngiản hóa thủ tục hành chính hiện hành. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bốtrí biên chế các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, cấp huyện bảo đảm tinhgọn, hiệu quả. Thực hiện có hiệu quả chính sách bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút vàđào tạo nguồn nhân lực có chất lượng. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâucho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để từng bước chuẩn hóa. Đẩy mạnh phâncấp quản lý các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơnvị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh.

Tiếp tục tổ chức thực hiện việclấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 theo đúng yêu cầu, tiếnđộ của Chính phủ và Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Thực hiện tốt công táctiếp công dân; chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời, đúng luật các đơn, thư khiếunại, tố cáo, kiến nghị. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, chú trọng các biệnpháp giáo dục, phòng ngừa; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng; đẩy mạnh thựchành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.

10. Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm anninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàngchiến đấu. Tổ chức nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2013 đạt kếtquả tốt, an toàn tuyệt đối; hoàn thành tốt công tác tuyển quân đợt 2 năm 2013.Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án trọng điểm; đẩy mạnh đấu tranhphòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảođảm trật tự, an toàn giao thông trong năm 2013.

Điều 2.GiaoUBND tỉnh, các ngành, các cấp chính quyền tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụphát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐNDtỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường đôn đốc và giám sát việc thựchiện Nghị quyết.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổchức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội phối hợp giám sát và độngviên nhân dân thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 9thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thôngqua.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc