HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 16

(Từ ngày 09 đến ngày 12 tháng 12 năm 2014)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2013;

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về quyết toán ngân sách thành phố năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 763/BCTT-KTNS ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2013, như sau:

1. Về thu ngân sách:

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố (không tính thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước) là 238.942,213 tỷ đồng; bao gồm thu trên địa bàn là 227.178,949 tỷ đồng và số Bộ Tài chính phân bổ cho thành phố là 11.763,264 tỷ đồng; đạt 100,89% so với dự toán, trong đó:

- Thu NSNN phần nội địa: 124.762,372 tỷ đồng; bao gồm thu trên địa bàn là 118.659,687 tỷ đồng và số Bộ Tài chính phân bổ cho thành phố là 6.102,685 tỷ đồng; đạt 93,05% dự toán và tăng 14,02% so cùng kỳ.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 76.621,044 tỷ đồng; đạt 95,72% dự toán, đạt 106,42% so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan thông báo (72.000 tỷ đồng) và tăng 12,99% so cùng kỳ.

- Thu từ dầu thô: 36.777,791 tỷ đồng; bao gồm số thu trên địa bàn là 31.117,212 tỷ đồng và số Bộ Tài chính phân bổ cho thành phố là 5.660,579 tỷ đồng; đạt 162% dự toán và tăng 7,3% so cùng kỳ.

- Thu viện trợ: 781,006 tỷ đồng.

1.2. Tổng thu ngân sách địa phương: 76.757,962 tỷ đồng; trong đó:

- Thu điều tiết theo phân cấp: 39.420,746 tỷ đồng, đạt 101,91% so với dự toán năm và tăng 1,51% so với cùng kỳ.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.218,215 tỷ đồng

- Thu kết dư năm trước: 11.881,283 tỷ đồng

- Thu chuyển nguồn năm trước: 10.167,907 tỷ đồng

- Thu từ viện trợ không hoàn lại: 781,006 tỷ đồng

- Các khoản thu đe lại chi quản lý qua ngân sách: 10.288,805 tỷ đồng

2. Về chi ngân sách địa phương:

Tổng số chi ngân sách địa phương là: 62.305,441 tỷ đồng, trong đó:

2.1. Chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách: 21.651,494 tỷ đồng, bao gồm:

a. Chi đầu tư phát triển: 20.552,550 tỷ đồng, trong đó:

- Chi thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm: 15.919,878 tỷ đồng, bằng 166,03% dự toán đầu năm bố trí từ cân đối ngân sách; bằng 99,5% kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013 được giao.

- Chi chuyển nguồn tạm ứng vốn đầu tư sang năm 2014 để theo dõi, thanh toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước: 4.632,672 tỷ đồng.

b. Chi trả nợ vốn gốc và lãi vay đầu tư: 1.098,944 tỷ đồng

2.2. Chi thường xuyên: 26.482,256 tỷ đồng, đạt 93,94% so với dự toán.

2.3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 11,400 tỷ đồng.

2.4. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương: 984,420 tỷ đồng.

2.5. Chi chuyển nguồn kinh phí thường xuyên năm 2013 sang năm 2014: 4.813,890 tỷ đồng

2.6. Các khoản chi từ nguồn thu được để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách địa phương: 8.361,981 tỷ đồng.

3. Kết dư ngân sách năm 2013:

Tổng kết dư ngân sách địa phương (bao gồm ngân sách thành phố, ngân sách quận - huyện, và ngân sách phường - xã - thị trấn) là: 14.452,521 tỷ đồng. Bao gồm:

- Ngân sách thành phố: 11.970,120 tỷ đồng;

- Ngân sách quận huyện: 2.181,832 tỷ đồng;

- Ngân sách phường, xã, thị trấn: 300,569 tỷ đồng.

(Kèm theo các Phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5 và 6).

Điều 2. Căn cứ vào việc phê chuẩn của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công khai tài chính đúng quy định, thường xuyên rà soát những định mức không còn phù hợp và các khoản chi không hợp lý để trình cấp thẩm quyền sửa đổi và gửi báo cáo quyết toán ngân sách thành phố theo quy định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm