HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/2006/NQ-HĐND

Vinh, ngày 08 tháng 7 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

VỀ THU PHÍ XÂYDỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 được Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá X thông qua ngày28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí vàNghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 13/3/2006 sửa đổi, bổ sung Nghị định số57/2002/NĐ-CP ;

Xét Tờ trình số: 3369 /TTr-UBND ngày26/6/2006 của UBND tỉnh Nghệ An;

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mức thu phí xây dựngtrên địa bàn tỉnh Nghệ An với những nội dung sau:

1. Mức thu phí được tính bằng tỷ lệ % trên giátrị công trình xây dựng (không bao gồm giá trị thiết bị lắp đặt). Cụ thể:

a) Các công trình thuộc nhóm A: mức thu đượctính bằng 0,3% giá trị công trình;

b) Các công trình thuộc nhóm B: mức thu đượctính bằng 0,5% giá trị công trình;

c) Các công trình xây dựng thuộc nhóm C:

- Các công trình xây dựng để sản xuất kinhdoanh, dịch vụ và các công trình xây dựng để làm văn phòng, trụ sở làm việc,các công trình khác của đơn vị sản xuất kinh doanh và các công trình xây dựngvừa để ở, vừa để kinh doanh,.. mức thu được tính bằng 1% giá trị công trình.

- Các công trình xây dựng nhà để ở:

+ Đối với nhà ở xây dựng tại các đô thị: Thànhphố Vinh, Thị xã cửa Lò và đô thị của các huyện còn lại: Mức thu tính bằng 0,2%giá trị công trình.

+ Đối với nhà ở xây dựng tại các địa phương cònlại: mức thu được tính bằng 0,1% giá trị công trình.

(Phân loại công trình thực hiện theo quy địnhtại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình)

2. Đối tượng nộp phí xây dựng: các chủ đầu tưxây dựng công trình để sản xuất, kinh doanh hoặc làm nhà ở trên địa bàn tỉnhNghệ An thuộc đối tượng nộp phí xây dựng theo quy định của pháp luật.

3. Chưa thu phí xây dựng đối với:

- Chủ đầu tư xây dựng, cải tạo các công trìnhthuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, các công trình thuộc tín ngưỡng, tôn giáo;các trường hợp thuộc điều ước Quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập cóquy định không thu phí.

- Chủ đầu tư xây dựng các công trình hỗ trợ làmnhà ở cho người nghèo, người hưởng chính sách trợ cấp thường xuyên của Nhànước.

- Chủ đầu tư xây dựng các công trình trên địabàn miền núi thuộc khu vực 3 hoặc các xã thuộc chương trình 135, 134 của ChínhPhủ;

- Chủ đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạtầng kỹ thuật và phúc lợi xã hội không nhằm mục đích kinh doanh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện thu phí xâydựng:

1. Cục trưởng Cục thuế Nghệ An có trách nhiệm tổchức thu và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đối tượng nộp phí kịp thời vàquyết toán tiền phí thu được theo đúng quy định hiện hành.

2. Số phí thu được trên đây nộp 100% vào ngânsách Nhà nước.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ Ancăn cứ Nghị quyết này và các quy định của Chính phủ, ban hành quy định thu phíxây dựng áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nghệ An khoáXV, kỳ họp thứ 7 thông qua. /.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thị Thu Hương