HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non

và phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên từ năm học 2010-2011; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa và Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 trên địa bàn tỉnh Phú Yên như sau:

Đơn vị tính: đồng/học sinh/tháng

STT

Bậc học

Mức thu học phí

Thành thị, phường, thị trấn

Nông thôn

Miền núi

1

Mầm non

40.000

20.000

10.000

2

Mầm non (lớp bán trú)

60.000

30.000

15.000

3

Trung học cơ sở

80.000

30.000

15.000

4

Trung học phổ thông

100.000

40.000

20.000

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2010.

2. Bãi bỏ: Nghị quyết số 37/2005/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 4 về điều chỉnh mức thu học phí, lệ phí.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Trên cơ sở các quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và quy định tại Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản để quy định cụ thể về mức miễn, giảm, đối tượng được miễn, giảm và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh mầm non, trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2010./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào Tấn Lộc