HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/2014/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 12 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

QUYĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN, CHI HỘI TRƯỞNG CÁC ĐOÀNTHỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, CHI HỘI TRƯỞNG HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNGCHO TỔ DÂN VẬN Ở KHỐI, XÓM, BẢN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chitổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhànước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Ủy bannhân dân tỉnh tại Tờ trình số 8917/TTr- UBNDngày 25 tháng 11 năm 2014 và Tờ trình số 9019/TTr- UBND ngày 28 tháng 11 năm 2014;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra củaBan Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh vàđối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợđối với Trưởng Ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng các đoàn thể chính trị -xã hội, Chi hội trưởng Hội người cao tuổi và kinh phí hoạt động cho Tổ dân vậnở khối, xóm, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Trưởng Ban công tác Mặt trận,Chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Chi hội trưởng Hội người cao tuổi khối, xóm, bản;

b) Tổ dân vận khối, xóm, bản.

Điều 2. Mức hỗ trợ đối với Trưởng Ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng cácđoàn thể chính trị - xã hội và Chi hội trưởng hội người cao tuổi

1. Mức hỗ trợ hàng tháng

a) Trưởng ban công tác Mặt trận:

- Khối, xóm, bản loại I: Bằng 0,30mức lương cơ sở

- Khối, xóm, bản loại II: Bằng0,28 mức lương cơ sở

- Khối, xóm, bản loại III: Bằng0,25 mức lương cơ sở

b) Đối với Chi hội trưởng các đoànthể chính trị - xã hội và Chi hội trưởng hội người cao tuổi:

- Khối, xóm, bản loại I: Bằng 0,27mức lương cơ sở

- Khối, xóm, bản loại II: Bằng0,25 mức lương cơ sở

- Khối, xóm, bản loại III: Bằng0,22 mức lương cơ sở

2. Chế độ kiêm nhiệm

Các chức danh quy định tại điểm a,khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này nếu kiêm nhiệm thêm một trong các chức danh cònlại thì được hưởng 75% mức hỗ trợ của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì chỉđược hưởng 75% mức hỗ trợ của chức danh kiêm nhiệm có mức hỗ trợ cao nhất.

Điều 3. Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Tổ dân vận khối, xóm, bản

1. Mức hỗ trợ:

a) Đối với khối, xóm, bản đặc biệtkhó khăn (theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Trưởng - Chủ nhiệm UBDTTrung ương): mức hỗ trợ 2.500.000 đồng/năm/Tổ;

b) Đối với khối, xóm, bản còn lại:mức hỗ trợ 2.000.000 đồng/năm/Tổ.

2. Kinh phí hỗ trợ được sử dụng đểchi các nội dung:

a) Tiền nước uống sinh hoạt;

b) Tiền mua văn phòng phẩm, giấybút, sổ ghi chép cho các thành viên;

c) Tiền pho to, in ấn tài liệuquan trọng cần thiết phục vụ công tác dân vận;

d) Tiền tổ chức kỷ niệm ngày Dân vận cả nước, ngày truyền thống Dân vận15/10 hàng năm;

đ) Tổ chức họp sinh hoạt định kỳ,sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết;

e) Biểu dương, khen thưởng thànhviên làm tốt công tác dân vận;

g) Hỗ trợ chi phí khác cho thànhviên trực tiếp đi vận động nhân dân.

Điều 4. Kinh phí thực hiện

Căn cứ mức hỗ trợ quy định tạiNghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối vào dự toán ngân sách hàng năm chongân sách cấp xã để chi trả cho các đối tượng và hỗ trợ kinh phí hoạt động choTổ dân vận khối, xóm, bản.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Giao Ủyban nhân dân tỉnh triển khai thựchiện Nghị quyết này.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ13 thông qua ngày 12/12/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm2015.

Bãi bỏ khoản 2 Điều 1 và chế độkiêm nhiệm đối với các chức danh Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoànthể và Chi hội Trưởng Hội người cao tuổi ở khối, xóm, bản tại khoản 2 Điều 2của Nghị quyết số 315/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của HĐND tỉnh về điều chỉnh mứchỗ trợ đối với: Ủy viên Thường trực MTTQ, Ủy viên Thường vụ các đoàn thể ở cấp xã;Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội Trưởng Hội ngườicao tuổi ở khối, xóm, bản./.

Nơi nhận:
- VP Quốc hội, VP Chính phủ (để b/c);
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Website: http://dbndnghean.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu