HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 152/2008/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 12 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng

thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên đến năm 2030, tầm nhìn 2050

_______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 08/2005/NĐ-CP , ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số: 07/2008/TT-BXD , ngày 07/04/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1374/TTr-UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số: 27/BC-KTNS , ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên đến năm 2030, tầm nhìn 2050 như tại Tờ trình số: 1374/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của Đại biểu HĐND và ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách để hoàn chỉnh nội dung, quyết định cụ thể nhiệm vụ quy hoạch và phối hợp với Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, Đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2008./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn