THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/2014/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 22 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA BẢNG GIÁ ĐẤT 5NĂM 2015 - 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHVĨNH PHÚC
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương phápđịnh giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấnxác định giá đất;

Trên cơ sở Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 25/11/2014 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến về giá đất 5 năm 2015 - 2019trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách HĐNDtỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Bảng giá đất 5 năm 2015 -2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (có Bảng giá đất kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghịquyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Đại biểu HĐNDtỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐNDthông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV,kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12/12/2014./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP;
- VPQH, VPCP;
- Bộ TN&MT, Bộ TC, Cục KTVB Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- TTHU, UBND UBMTTQVN các huyện, thành thị;
- TTHĐND TP Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên;
- Báo VP, Đài PTTHVP, Cổng TTGTĐT, Công báo tỉnh;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Nghị quyết 152/2014/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất 5 năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc