HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 153/2008/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 NGHỊ QUYẾT

Về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009

____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số: 753/2005/NQ-UBTVQH 11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XI;

Căn cứ Nghị quyết số: 19/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004 về Chương trình hoạt động toàn khoá của HĐND tỉnh Điện Biên khoá XII;

Sau khi xem xét Báo cáo số: 124/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Thường trực HĐND tỉnh về: Kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2008, Chương trình hoạt động năm 2009 và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2009, như sau:

I. TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP

Năm 2009, HĐND tỉnh tổ chức 2 kỳ họp thường kỳ (kỳ họp giữa năm vào đầu tháng 7, kỳ họp cuối năm vào đầu tháng 12) và tổ chức 01 đến 02 kỳ họp chuyên đề hoặc kỳ họp bất thường.

1. Kỳ họp thường kỳ giữa năm: HĐND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung chủ yếu sau:

a. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; thông qua nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2009.

b. Xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; giải pháp thực hiện thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2009; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương (nếu cần thiết).

c. Xem xét báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh; báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; báo cáo công tác của các Ban HĐND tỉnh; báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009; báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2009.

d. Quyết định biên chế sự nghiệp, thông qua tổng biên chế hành chính năm 2010.

đ. Xem xét thông qua các đề án, tờ trình do UBND tỉnh trình.

e. Chất vấn và trả lời chất vấn.

2. Kỳ họp cuối năm: HĐND tỉnh xem xét quyết định các nội dung chủ yếu sau:

a. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2009; thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2010.

b. Quyết định dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2010.

c. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2008.

d. Xem xét báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh; báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; báo cáo hoạt động của các Ban HĐND tỉnh; báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2009 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2010; báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2009.

đ. Xem xét thông qua Chương trình hoạt động; Chương trình giám sát; Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2010; Phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2010.

e. Thông qua các đề án, tờ trình do UBND tỉnh trình.

f. Chất vấn và trả lời chất vấn.

3. Các kỳ họp chuyên đề hoặc bất thường

Xem xét, quyết định các nội dung chuyên đề, đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh.

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2009 được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 15.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

1. Phối hợp với UBND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung và điều kiện tổ chức các kỳ họp thường kỳ và kỳ họp chuyên đề, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao chất lượng các kỳ họp.

2. Thường xuyên kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh tại một số Sở, Ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố. Phối hợp với UBND tỉnh xử lý kịp thời, đúng chính sách, pháp luật các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Tham gia xây dựng định hướng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2010; dự toán ngân sách địa phương năm 2010 để báo cáo các Bộ, ngành Trung ương.

4. Tổ chức giám sát chuyên đề theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Phối hợp tham gia các Đoàn giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại địa phương.

5. Tham dự các cuộc họp của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Tỉnh ủy; dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng và các Nghị quyết của Tỉnh ủy.

6. Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động cho HĐND, Đại biểu HĐND tỉnh; xây dựng Chương trình và tổ chức cho Đại biểu HĐND tỉnh đi học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND với các tỉnh trong cả nước.

7. Chuẩn bị nội dung và các điều kiện đăng cai tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 19 theo sự phân công, luân phiên của các tỉnh tại tỉnh Điện Biên.

8. Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội và đối ngoại của tỉnh.

9. Chỉ đạo văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng tổng hợp, tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND; thường xuyên cung cấp thông tin phục vụ hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

1. Tham gia cùng Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung và tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh.

2. Tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết và thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra. Chủ động tiến hành hoạt động khảo sát, nắm tình hình, thu thập thông tin tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở phục vụ công tác thẩm tra.

3. Chủ động tổ chức Đoàn giám sát, hoàn thành các nội dung giám sát chuyên đề theo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2009, đảm bảo về thời gian và chất lượng. Có kế hoạch giám sát thường xuyên đối với các ngành, các cấp trong thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh.

4. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác theo quy định của luật và Quy chế hoạt động của HĐND.

 V. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ ĐẠI BIỂU, ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH VÀ TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN

1. Hoạt động của Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND tỉnh:

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp theo quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND, Quy chế hoạt động của HĐND. Sau mỗi đợt tiếp xúc cử tri, Đại biểu và Tổ đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri và gửi Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, trình tại kỳ họp HĐND; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết. Thông báo với cử tri kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các đợt tiếp xúc cử tri. 

- Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đại biểu trước nhân dân, dành thời gian tham gia hoạt động đại biểu; tăng cường xuống cơ sở, chủ động gặp gỡ tiếp xúc cử tri nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri, kịp thời phản ánh với HĐND và UBND tỉnh để có những giải pháp phù hợp trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống cho nhân dân; gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

2. Công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo của công dân

Thường trực HĐND tạo điều kiện để đại biểu HĐND tiếp công dân; tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng Quy chế hoạt động của HĐND. Đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, có thể tổ chức mời và gặp gỡ người khiếu nại, tố cáo để thu thập tài liệu và làm rõ về những vấn đề có liên quan và yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trong trường hợp cần thiết, thành lập Đoàn giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với từng vụ việc cụ thể để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND chủ trì phối hợp với UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2009 và báo cáo HĐND tỉnh theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2008./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn