HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 154/2008/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về Ch­ương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009

__________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số: 753/2005/NQ-UBTVQH 11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XI;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 125/TTr-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về: Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009 trình tại kỳ họp và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2009, như sau:

I. Tại kỳ họp thường kỳ giữa năm và kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh xem xét, thông qua:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2009.

2. Nghị quyết về phê chuẩn biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2010.

3. Nghị quyết về quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu xi măng và khoáng sản khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

4. Nghị quyết phê chuẩn Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2015, tầm nhìn đến năm 2020.

5. Nghị quyết v/v tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên.

6. Nghị quyết v/v Quy định mức chi hỗ trợ cho công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

7. Nghị quyết v/v Điều chỉnh mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, bản.

8. Nghị quyết v/v Quy hoạch tổng thể phát triển Thương mại tỉnh Điện Biên.

9. Nghị quyết về chính sách thu hút đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

10. Nghị quyết v/v điều chỉnh chính sách hỗ trợ, nuôi dưỡng cho trẻ em tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh.

11. Nghị quyết thông qua một số tờ trình, đề án khác do UBND tỉnh trình.

II. Tại kỳ họp thường kỳ cuối năm và kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh xem xét, thông qua:

1. Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2010.

2. Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2010.

3. Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2008.

4. Nghị quyết v/v phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị thành phố Điện Biên Phủ.

5. Nghị quyết v/v Quy định mức chi bồi dưỡng cho diễn viên quần chúng, Ban giám khảo và chi khen thưởng cho hoạt động nghệ thuật quần chúng.

6. Nghị quyết v/v phát triển vùng cà phê huyện Mường Ảng, Tuần Giáo đến 2015, tầm nhìn 2020.

7. Nghị quyết v/v thông qua Quy hoạch chi tiết phát triển vùng cà phê 3 xã: Mường Nhé, Mường Toong, Chung Chải, huyện Mường Nhé giai đoạn 2009-2015.

8. Nghị quyết về thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thông tin cơ sở tỉnh Điện Biên đến năm 2015.

9. Nghị quyết v/v thông qua Đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

10. Nghị quyết v/v phê duyệt Đề án quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm sau cai nghiện ma túy giai đoạn đến năm 2015.

11. Nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2010.

12. Nghị quyết về Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2010.

13. Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2010.

14. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2010.

15. Nghị quyết phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2010.

16. Nghị quyết thông qua một số tờ trình, đề án khác do UBND tỉnh trình.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các nội dung, xây dựng dự thảo Nghị quyết; điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009 trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật và báo cáo trình HĐND xem xét, thông qua tại các kỳ họp.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, phân công các cơ quan chuẩn bị dự thảo Nghị quyết, phân công các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khoá XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2008./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn