HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh, bổ sung tiêu chí xác định các dự án lớn,

dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

___________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 5 về phê chuẩn tiêu chí xác định các dự án, các công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Sau khi xem xét Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung tiêu chí xác định các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Điều chỉnh tiêu chí xác định các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được phê chuẩn tại Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 5, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh khoản 1 Điều 1 như sau:

1. Nhóm các dự án không kể nguồn vốn, mức vốn, chỉ xét đến tính chất, mục tiêu:

- Các dự án nhóm A theo quy định của Chính phủ.

- Các dự án có tác động xấu đến môi trường, có tính chất nguy hiểm.

- Dự án phải di dân tái định cư từ 1.000 người trở lên.

- Các dự án khu đô thị mới sử dụng đất từ 20ha trở lên.

2. Điều chỉnh khoản 2 Điều 2 như sau:

2. Nhóm các dự án chia theo mức vốn đầu tư từ ngân sách:

a) Nhóm các dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên:

- Các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc các lĩnh vực: công nghiệp; giao thông; thủy lợi; hạ tầng kỹ thuật: khu dân cư, khu nuôi trồng thủy sản, khu dịch vụ du lịch... có tổng mức đầu tư từ 500 tỷ đồng trở lên.

- Các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực dân dụng có tổng mức đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên.

b) Nhóm các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): Các dự án sử dụng vốn nhà nước để đối ứng từ 50 tỷ đồng trở lên.

Điều 2. Các dự án đầu tư thuộc tiêu chí xác định theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trước khi triển khai thực hiện.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

2. Các dự án đã và đang đầu tư thuộc tiêu chí xác định theo quy định tại Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V thì vẫn tiếp tục điều hành đến khi hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào các tiêu chí quy định nêu tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2010./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào Tấn Lộc