HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/2014/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 22 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀSỬA ĐỔI KHOẢN 5 ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 20/2008/NQ-HĐND NGÀY 25-7-2008 CỦA HĐNDTỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Đất đai ngày29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngânsách nhà nước;

Trên cơ sở Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình và cánhân khi Nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích pháttriển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng; báo cáo thẩm tra của Ban Kinhtế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Sửa đổi Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình và cá nhân khi Nhànước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích phát triển kinhtế - xã hội và an ninh - quốc phòng, như sau:

“5. Nguồn vốn hỗ trợ: Ngân sáchnhà nước.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổchức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các BanHĐND và các Đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giámsát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được HĐND tỉnhkhóa XV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12/12/2014./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP;
- VPQH, VPCP;
- Bộ GTVT; Bộ Tài chính;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- TTHU, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành, thị;
- TTHĐND TP Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên;
- Báo VP, Đài PTTHVP, cổng TTGTĐT, TT Công báo tỉnh;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng