HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/2015/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 16 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

vỀ đIỀu chỈnhtăng dỰ toán thu ngân sách nhà nưỚc; điỀu chỈnh, bỔ sung dỰ toán thu, chi ngânsách đỊa phương tỈnh ĐỒng Nai năm 2015 (đỢt 1)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNGNAI KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBNDngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28/11/2014 của BộTài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Trên cơ sở Nghị quyết số 140/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 củaHĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII về giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngânsách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh ĐồngNai năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4926/TTr-UBND ngày 26/6/2015 củaUBND tỉnh về điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổsung dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2015 (đợt 1 ); báo cáo thẩm tracủa Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐNDtỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước;điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015 (đợt 1). Cụthể như sau:

1. Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước:

100 t đồng

trong đó, tăng dự toán thu xổ số kiến thiết năm 2015:

100 tỷ đồng

2. Bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương năm 2015 (đợt 1):

1.178.244 triệu đồng.

Bao gồm:

a) Bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương:

430.349 triệu đồng.

b) Bổ sung từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam:

50.000 triệu đồng.

c) B sung từ nguồn ngân sách địa phương:

508.895 triệu đồng.

d) Bổ sung từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ:

189.000 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lụcII đính kèm)

3. Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2015 (đợt 1):

1.178.244 triệu đồng.

a) Bổ sung dự toán chi ngân sách cấp tỉnh:

746.055 triệu đng.

Bao gồm:

- Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển:

509.818 triệu đồng;

- Bổ sung dự toán chi thường xuyên:

116.237 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi từ nguồn trái phiếu Chính phủ:

120.000 triệu đồng.

(Chi tiết tạiPhụ lục IV, Phụ lục V và Phụ lục VI đính kèm)

b) Bổ sung dự toán chi ngân sách các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa:

432.189 triệu đồng.

Bao gồm:

- B sung dự toán chi đầu tư phát triển:

289.077 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi thường xuyên:

74.112 triệu đồng.

- B sung dự toán chi từ nguồn trái phiếu Chính phủ:

69.000 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục IV và Phụ lụcVII đính kèm)

4. Điều chỉnh dự toán nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương ViệtNam:

a) Giảm dự toán hoàn trả từ vốn đầu tư của UBND huyện:

8.531 triệu đồng.

b) Tăng dự toán hoàn trả từ vốn ngân sách tỉnh:

8.530 triệu đồng.

c) Tăng dự toán hoàn trả từ vốn đầu tư của UBND thị xã Long Khánh:

1 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục III đính kèm)

5. Dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2015 (đợt 1)sau điều chỉnh, bổ sung:

a) Dự toán thu ngân sách nhà nước:

39.620.300 triệu đồng.

b) Dự toán thu ngân sách địa phương:

16.764.883 triệu đồng.

c) Dự toán chi ngân sách địa phương:

16.764.883 triệu đồng.

- Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh:

9.456.493 triệu đồng.

- Dự toán chi ngân sách cấp huyện:

7.308.390 triệu đồng.

(Chi tiết tạiPhụ lục I và Phụ lục IV đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các quy định của pháp luậtvề lĩnh vực tài chính, ngân sách hiện hành tổ chức thực hiện Nghị quyết này.Trong quá trình thực hiện, nếu có nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán điều chỉnhnhưng không thể trì hoãn, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh thống nhất xửlý và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND vàcác đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theoquy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnhthông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 14thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2015./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ, Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A+B);
- Văn phòng Chính phủ (A+B);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐNĐ tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước bổ sung ngân sách địa phương Đồng Nai