HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 15i/ 2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

_____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5217/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến Hội đồng nhân dân tỉnh đối với giá các loại đất năm 2011 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và các ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Tán thành và thông qua phương án giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011 tại Tờ trình số 5217/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện điều chỉnh giá đất khi:

1. Khi giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường tại địa phương của những loại đất, vị trí đất nhất định có biến động liên tục kéo dài trong thời hạn 60 ngày trở lên, gây nên chênh lệch giá lớn: giảm từ 10% và tăng từ 20% trở lên so với giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định, thì Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án điều chỉnh giá và thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để điều chỉnh, nhưng tỷ lệ điều chỉnh (tăng, giảm) giá không vượt quá 20% mức giá tối đa và tối thiểu của khung giá đất cùng loại do Chính phủ quy định.

2. Khi cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi hạng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất thì phải điều chỉnh lại giá đất tại khu vực có thay đổi theo khung giá loại đất phù hợp nhưng không được vượt quá mức giá quy định.

3. Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất; Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, thời điểm có quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.

4. Khung giá đất của Chính phủ có điều chỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện