HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 16/2004/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Điện Biên, ngày 28 tháng 7 năm 2004

 NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn biên chế quản lý hành chính, sự nghiệp năm 2004

và kế hoạch biên chế quản lý hành chính năm 2005

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2

(Từ ngày 20/7/ đến ngày 22/7/2004)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị Phê chuẩn biên chế quản lý hành chính, sự nghiệp năm 2004 và kế hoạch biên chế quản lý hành chính năm 2005; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn biên chế quản lý hành chính, sự nghiệp năm 2004 của tỉnh là: 11.949 biên chế

Tán thành phương án giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2004 cho các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố như Tờ trình số 535/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2004 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

Nhất trí với UBND tỉnh về kế hoạch biên chế quản lý hành chính năm 2005 tăng 242 biên chế so với tổng biên chế quản lý hành chính năm 2004.

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định giao chỉ tiêu biên chế quản lý hành chính sự nghiệp năm 2004 cho UBND các huyện, Thị xã, thành phố; các Sở, Ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh; hoàn chỉnh kế hoạch biên chế hành chính năm 2005 trình Chính phủ, Bộ Nội vụ quyết định.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ hợp thứ 2 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2004./.

Nơi nhận:

- UBTVQH; Chính phủ;

- TT Tỉnh ủy;

- HĐND, UBND tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- ĐBQH, ĐBHĐND tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- TT HĐND huyện, thị xã, thành phố;

- VP HĐND, UBND tỉnh;

- Lưu: VT- CVHĐ.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vừ A Phía