HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2005/NQ-HĐND

Long Xuyên, ngày 08 tháng 12 năm 2005

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN "QUYHOẠCH XÃ HỘI HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, Y TẾ, VĂN HÓA - THÔNG TIN,THỂ DỤC - THỂ THAO, KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM2010"

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 5

(Từ ngày 06 đến ngày 08 /12/2005)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 66/TTr .UBND ngày 29 tháng 11năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Đề án "Quyhoạch xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - thông tin,thể dục - thể thao, khoa học - công nghệ và môi trường tỉnh An Giang đến năm2010"; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản tán thành Đề án "Quy hoạch pháttriển xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - thông tin,thể dục thể thao, khoa học - công nghệ và môi trường tỉnh An Giang đến năm2010" như Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh; thống nhất ý kiến với Báo cáothẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội về Đề án.

Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Cần nhận thức rõ, xã hội hóa là huy động sức mạnh vậtchất, trí tuệ và tinh thần của toàn xã hội để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càngcao của nhân dân, thực hiện tốt hơn công bằng xã hội. Xã hội hóa không có nghĩalà giảm nhẹ vai trò và trách nhiệm của nhà nước đối với nhân dân. Quan điểm nàyphải xuyên suốt từ khâu hoạch định chính sách, quy hoạch, xây dựng kế hoạch đếncác hoạt động xã hội hóa của từng lĩnh vực.

2. Trong những năm qua, các lĩnh vực văn hóa - xã hội củatỉnh đã đạt được những thành quả quan trọng; tuy nhiên, vẫn còn chậm, chưatương xứng với nhịp độ tăng trưởng kinh tế khá cao của tỉnh. Đề án "Quyhoạch phát triển xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa -thông tin, thể dục thể thao, khoa học - công nghệ và môi trường tỉnh An Giangđến năm 2010" phải nhằm tạo được một bước chuyển biến quan trọng để pháthuy động lực và tạo đà cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong những năm tới.Vì vậy, các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa phải đảm bảo tính khả thi và nhấtthiết phải có giải pháp mang tính đột phá. Ngoài các giải pháp đã nêu trong Đềán, phải bổ sung giải pháp về vốn. Cụ thể là:

- Bắt đầu từ năm 2006, tỉnh thành lập "Quỹ hỗ trợ xãhội hóa" với mục đích hỗ trợ vốn cho các cơ sở ngoài công lập và cả nhữngcơ sở công lập đầu tư phát triển cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị. Quỹhỗ trợ xã hội hoá được lập từ nguồn ngân sách nhà nước địa phương và các nguồnvận động khác, được bổ sung hằng năm. Số vốn ban đầu từ nguồn ngân sách nhànước năm 2006 là 15 tỷ đồng (đã được đưa vào dự toán ngân sách nhà nước tỉnhnăm 2006 trình ra kỳ họp Hội đồng nhân dân lần này); các năm sau tăng dần, đếnnăm 2010 phải đạt 70 - 80 tỷ đồng. Quỹ được sử dụng theo quy định của Ủy bannhân dân tỉnh.

Ưu tiên giải quyết nguồn vốn cho xã hội hóa giáo dục - đàotạo để góp phần tạo được sự chuyển biến mạnh về phát triển quy mô và chất lượnggiáo dục - đào tạo của tỉnh (hiện được xem là ở mức thấp so với cả nước) trongnhững năm tới; đồng thời, đáp ứng mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượngcao phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

- Trên cơ sở quy hoạch mạng lưới, quy mô và lộ trình xã hộihóa của từng ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường quy hoạch sử dụng đất. Ủy bannhân dân tỉnh phân bổ vốn hằng năm cho việc tạo quỹ đất phục vụ xã hội hóa.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉnh sửa, bổ sung Đề án và tổ chức triểnkhai, thực hiện Đề án.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dântỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức giám sátviệc thực hiện Đề án này theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, báocáo Hội đồng nhân dân tỉnh trong những kỳ họp cuối năm.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi các cơ quan nhà nước, cácđoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và toàn thểnhân dân tích cực đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, nhiệt tình tham gia đóng gópvật chất, trí tuệ và tinh thần vào công cuộc phát triển các lĩnh vực giáo dục -đào tạo, y tế, văn hóa - thông tin, thể dục thể thao, khoa học - công nghệ vàmôi trường để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội An Giang phát triểnnhanh và bền vững.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang KhóaVII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2005 và có hiệu lực sau 10 ngàykể từ ngày thông qua./.

 

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Khiết