HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16/2007/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 10 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC HỦY BỎ, THAY THẾ NỘI DUNG ĐIỂM 1 CỦA MỤC V, PHẦN I NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2007/NQ-HĐND NGÀY 11/5/2007 CỦA HĐND TỈNH KHÓA VII VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNGQUY ĐỊNH KHUNG MỨC THU VÀ TỶ LỆ TRÍCH ĐỂ LẠI CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH BẮC KẠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA VII - KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THÁNG 10 NĂM 2007

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phíthuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Văn bản số 12947/BTC-CST ngày 26/9/2007 của Bộ Tài chính về việc: Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi,bổ sung phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất theo mục V phần I Nghị quyết số08/2007/NQ-HĐND ngày 11/5/2007 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy địnhkhung mức thu và tỷ lệ trích để lại các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh BắcKạn; Báo cáo thẩm tra số 47/BC-BKT &NS ngày 23 tháng 10 năm 2007 của BanKinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Hủy bỏ nội dung điểm 1 của mụcV, phần I Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 11/5/2007 của HĐND tỉnh khóa VIIvề việc sửa đổi, bổ sung quy định khung mức thu và tỷ lệ trích để lại các loạiphí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Thay thế nội dung của điểm 1,mục V, phần I Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 11/5/2007 của HĐND tỉnh khóaVII ở khoản 1 Điều này như sau:

- Mức thu phí thẩm định cấp quyềnsử dụng đất đối với đất sử dụng vào mục đích khác: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Đối tượng nộp: Tổ chức, đơn vị cónhu cầu đăng ký nộp hồ sơ cấp quyền sử dụng đất hoặc cần phải thẩm định theoquy định.

- Đơn vị trực tiếp thu: Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tỷ lệ trích để lại cho đơn vịtrực tiếp thu: 30% trên tổng số thu

Điều 2. Nghị quyết này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Ủy ban nhândân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân,các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sátviệc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa VII, kỳ họp chuyên đề tháng 10 năm 2007 thông quangày 25 tháng 10 năm 2007./.

Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- LĐVP;
- Phòng TH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Dương Đình Hân