HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2007/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC NÂNG MỨC HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHOÁ X - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2005/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua một số nội dung huy độngnguồn lực để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo tỉnh Quảng Ngãi giaiđoạn 2005 – 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình mục tiêu giảm nghèo; việc làmvà Đề án hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có công với cách mạngvà hộ nghèo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010;

Xét Tờ trình số 1890/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2007của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh nâng mức hỗ trợ xây dựng nhàở cho hộ nghèo, báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và ýkiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc nâng mức hỗ trợxây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có trong danhsách của Đề án 134 được phê duyệt và hộ nghèo thuộc diện khó khăn nhà ở (diệnxây dựng nhà Đại đoàn kết), đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí trong kế hoạchhỗ trợ xây dựng nhà ở từ năm 2007 đến năm 2010.

2. Mức hỗ trợ

a) Đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (diện 134):Nâng mức hỗ trợ từ ngân sách cấp tỉnh từ mức 01 triệu đồng/nhà lên mức 02 triệuđồng/nhà.

b) Đối với hộ nghèo thuộc diện xây dựng nhà Đại đoànkết:

- Khu vực đồng bằng: Nâng mức hỗ trợ từ 05 triệu đồng/nhàlên 06 triệu đồng/nhà.

- Khu vực miền núi: Nâng mức hỗ trợ từ 06 triệuđồng/nhà lên 07 triệu đồng/nhà.

3. Về nguồn kinh phí

a) Đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (diện134):

Bố trí từ nguồn vượt thu dự toán ngân sách tỉnh năm 2007được Hội đồng nhân dân tỉnh giao; trường hợp nguồn vượt thu không đảm bảo thìbố trí từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2007 để thực hiện;

b) Đối với hộ nghèo thuộc diện xây dựng nhà đại đoànkết:

Tổ chức huy động từ các nguồn đã được UBND tỉnh phê duyệttại Đề án hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có công cách mạng vàhộ nghèo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010; các nguồn huy động khác theoquy định. Trường hợp năm 2007 còn thiếu thì bố trí từ nguồn dự phòng ngân sáchtỉnh. Từ năm 2008 trở đi, tiếp tục huy động các nguồn và bố trí một phần ngânsách tỉnh.

Điều 2. Giao cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thựchiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐNDtỉnh và đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thựchiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 12thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2007.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từngày thông qua./.

CHỦ TỊCHPhạm Minh Toản