HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2007/NQ-HĐND

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNGQUY ĐỊNH TẠM THỜI MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNGCỦA HĐND TỈNH BÌNH ĐỊNH, NHIỆM KỲ 2004 - 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Trên cơ sở đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Tờtrình số 46/TTr-HĐND ngày 06/7/2007 và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳhọp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung về Quy định tạmthời một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ các hoạt động của HĐNDtỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2004 - 2009 (có Quy định kèm theo).

Điều 2. Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBNDtỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh; Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệmthực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Các quy định trên có hiệu lực thi hành kểtừ ngày 01/8/2007. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 9 thôngqua./.

CHỦ TỊCHNguyễn Xuân Dương

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNGQUY ĐỊNH TẠM THỜI MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNGCỦA HĐND TỈNH BÌNH ĐỊNH, NHIỆM KỲ 2004 – 2009
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnhkhóa X, kỳ họp thứ 9)

1. Chi tiền ăn cho đại biểu HĐND và khách mời thamdự kỳ họp HĐND tỉnh 50.000 đồng/người/ngày; lái xe 35.000 đồng/người/ngày.

2. Các đại biểu HĐND tỉnh khi tham dự kỳ họpcủa HĐND tỉnh được thanh toán tiền nghỉ tại khách sạn theo quy định tại Quyếtđịnh số 335/QĐ-UBND ngày 13/6/2007 của UBND tỉnh.

3. Chi bồi dưỡng cho Chủ tọa kỳ họp HĐND tỉnh75.000 đồng/người/ngày, Thư ký kỳ họp 50.000đ/người/ngày.

4. Chi tiền ăn cho đại biểu HĐND tỉnh và ngườitham gia các hoạt động giám sát, khảo sát do Thường trực HĐND và các ban HĐNDtỉnh tổ chức theo kế hoạch đã được HĐND tỉnh thông qua: 50.000 đồng/người/ngày.Đại biểu HĐND tỉnh khi tiếp xúc cử tri được HĐND tỉnh cấp 50.000đồng/người/ngày.

5. Mỗi đại biểu HĐND tỉnh được cấp 02 bộ đồ véttông (trị giá 1.500.000 đồng/bộ) trong một nhiệm kỳ.

Định mức chi cho công tác xã hội.

1. Thăm hỏi các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủchốt của tỉnh và các cơ quan, tổ chức nhân ngày tết Nguyên Đán, các ngày lễ lớncủa đất nước, của tỉnh theo các hoạt động chung của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

2. Chi thăm hỏi ốm đau đối với đại biểu HĐNDtỉnh, cán bộ lãnh đạo của HĐND, các ban HĐND đang điều trị tại bệnh viện tuyếntỉnh mức từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/người/lần; chuyển viện đi thành phốHồ Chí Minh từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng/người/lần; mỗi năm không quá 02lần/người.

3. Chi viếng đối với các đồng chí nguyên làlãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnhđạo của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh từ trần mức từ 500.000 đồng đến1.000.000 đồng.

Tổ chức thực hiện.

1. Những định mức chi đã được quy định tại Nghịquyết số 24/2004/NQ-HĐND10 ngày 16/12/2004 và Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐND ngày 20/7/2005 của HĐND tỉnh trái với quy định tại Nghị quyết này đều bãi bỏ.Những quy định khác của 2 nghị quyết nói trên không bị điều chỉnh, sửa đổi bởiNghị quyết này vẫn tiếp tục thực hiện.

2. Các định mức trên là cơ sở để Văn phòng HĐNDtỉnh dự toán, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, trình HĐND cùng cấp quyếtđịnh phân bổ kinh phí hằng năm để tổ chức thực hiện và quyết toán với cơ quantài chính. Riêng năm 2007, nếu kinh phí của HĐND tỉnh không đủ để thực hiện cácnội dung nói trên thì được cấp bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh để bảođảm thực hiện các chế độ theo quy định.

3. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Kho bạc Nhànước tỉnh chịu trách nhiệm cân đối bố trí kinh phí, cấp phát kinh phí, hướngdẫn và duyệt quyết toán kinh phí, bảo đảm phục vụ tốt cho các hoạt động củaHĐND tỉnh.

4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có đại biểuHĐND tỉnh đang công tác phải thanh toán tiền nghỉ tại khách sạn theo quy địnhcủa Nhà nước cho đại biểu trong những ngày tham dự kỳ họp HĐND tỉnh.

5. Nguyên tắc thanh toán: Người được thanh toáncác chế độ trên phải lập thành danh sách có xác nhận của Thường trực HĐND hoặclãnh đạo các ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và người mời tham gia các hoạtđộng giám sát, khảo sát do Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh tổ chức đượcthanh toán công tác phí theo chế độ hiện hành. Người được hưởng chế độ phảitrực tiếp ký vào danh sách nhận tiền.

- Các chế độ quy định trên chỉ thanh toán trong năm(từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 trong năm), không chuyển năm sau thanh toán./.