HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2007/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 14 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀNƯỚC TỈNH BẾN TRE NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 12

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

 Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày báo cáo quyếttoán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2006;

 Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sáchHội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm2006 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước:2.199.066.531.641 đồng.

(Hai ngàn, một trăm chín mươi chín tỷ, không trăm sáu mươisáu triệu, năm trăm ba mươi mốt ngàn, sáu trăm bốn mươi mốt đồng).

Trong đó:

 - Thu ngân sách Trung ương hưởng: 15.687.815.979 đồng.

(Mười lăm tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm mười lămngàn, chín trăm bảy mươi chín đồng).

- Ngân sách địa phương được hưởng: 2.183.378.715.662 đồng.

(Hai ngàn, một trăm tám mươi ba tỷ, ba trăm bảy mươi támtriệu, bảy trăm mười lăm ngàn, sáu trăm sáu mươi hai đồng).

Bao gồm:

+ Thu ngân sách cấp tỉnh: 1.507.214.012.743 đồng.

(Trong đó thu bổ sung từ ngân sách Trungương:744.495.369.040 đồng).

+ Thu ngân sách cấp huyện: 426.632.645.433 đồng.

(Trong đó thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:288.856.645.500đồng).

+ Thu ngân sách cấp xã: 249.532.057.486 đồng.

(Trong đó thu bổ sung từ ngân sách huyện: 124.177.989.954đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 2.123.869.561.698 đồng.

(Hai ngàn, một trăm hai mươi ba tỷ, tám trăm sáu mươi chíntriệu, năm trăm sáu mươi mốt ngàn, sáu trăm chín mươi tám đồng)

Bao gồm:

+ Chi ngân sách tỉnh: 1.506.098.322.046 đồng.

+ Chi ngân sách huyện: 406.959.247.398 đồng.

+ Chi ngân sách cấp xã: 210.811.992.254 đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương: 59.509.153.964 đồng.

Bao gồm:

+ Kết dư ngân sách cấp tỉnh:1.115.690.697 đồng.

+ Kết dư ngân sách cấp huyện: 19.673.398.035 đồng.

+ Kết dư ngân sách cấp xã: 38.720.065.232 đồng.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre - KhoáVII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007 và có hiệu lực thi hànhsau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be