HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 16/2007/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 14 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀPHÍ THẨM ĐỊNH CẤP PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THẨMĐỊNH DO CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNHHÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềphí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phốtrực thộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29/3/2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quảnlý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
Sau khi xem xét Tờ trình số 4294/TTr-UBND ngày 02/7/2007 của Ủy ban nhân dântỉnh, Báo cáo thẩm tra số 38/BKTNS-TH ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Ban kinh tếvà ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phí thẩm định cấpphép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địaphương thực hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được quy định như sau:

1. Đối tượng thu:

Các doanh nghiệp, đơn vị có nhucầu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho mục đích khai thác khoáng sản, xây dựngcác công trình thuỷ lợi, các công trình thuỷ điện, v.v.

Mức thu 2.000.000 đồng (Haitriệu đồng chẵn)/lần thẩm định.

3. Quản lý, sử dụng tiền phí thuđược: Đơn vị thu được để lại 100% số tiền thu được để trang trải chi phí thựchiện công tác thẩm định.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhândân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Thường trựcHội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo các lĩnh vực, địa bànthuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà khoá IV, kỳ họpthứ 8 thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài chính;
- Ban thường vụ Tỉnh ủy;
- VP Tỉnh ủy; Các ban Đảng, đoàn thể;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- VP HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh (2 bản);
- Lưu VT, NN, VN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần An Khánh