HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2008/NQ-HĐND

Phủ Lý, ngày 11 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

V/V ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP THỊ TRẤN BA SAO, HUYỆN KIM BẢNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVI KỲ HỌP THỨ 14

(Ngày 10/12 và 11/12/2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP ngày 08/3/2002 của liên bộ: Xây dựng và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ;

Sau khi nghe, thảo luận Tờ trình số 1682/TTr-UBND ngày 28/11/2008 của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 1682/TTr-UBND ngày 28/11/2008 về việc thành lập thị trấn Ba Sao trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Uỷ ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

- Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

CHỦ TỊCHĐinh Văn Cương