HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2013/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỔ CHỨC THU PHÍSỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯỜNG BỘ (CHIỀU XE ĐI RA) THUỘC DỰ ÁN BOT CẦU ĐƯỜNG BÌNH TRIỆU2 (PHẦN 1, GIAI ĐOẠN 2).

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI
(Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 7 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng9 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phísử dụng đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩmquyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 3121/TTr-UBND ngày 26 tháng 6năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thu phí sử dụng dịch vụđường bộ (chiều xe đi ra) thuộc dự án BOT Cầu đường Bình Triệu 2 (phần 1, giaiđoạn 2); báo cáo thẩm tra số 403 /BC-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinhtế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến của các đại biểu Hội đồngnhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua Tờ trình số3121/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố vềtổ chức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ (chiều xe đi ra) thuộc dự án BOT Cầuđường Bình Triệu 2 (phần 1, giai đoạn 2), cụ thể:

1. Về đối tượng thu phí: Các phương tiện quacầu Bình Triệu 1 (hướng từ thành phố đi Bình Dương - chiều xe đi ra).

2. Về mức giá thu phí:

Thực hiện theo mức thu phí đường bộ ban hành kèmtheo Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

3. Thời gian bắt đầu tổ chức thu phí quatrạm tại cầu Bình Triệu 1 kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2013.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổchức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố HồChí Minh khóa VIII, Kỳ họp thứ mười thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm