HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2014/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 05 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀMỨC HỖ TRỢ HỌC SINH TRƯỜNG DẠY TRẺ KHUYẾT TẬT THÀNH PHỐ CẦN THƠ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ LuậtNgân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghịđịnh số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứThông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chínhquy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật;

Sau khi xemxét Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thànhphố về mức hỗ trợ học sinh Trường Dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ; Báo cáothẩm tra số 615/BC-HĐND-VHXH ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Ban văn hóa - xãhội; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đốitượng áp dụng

Học sinhkhuyết tật đang học tại Trường Dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ không thuộchộ nghèo, hộ cận nghèo.

Điều 2. Mứchỗ trợ và thời gian được hỗ trợ

- Mức hỗ trợ=0,5 x mức lương cơ sở/học sinh/tháng.

- Thời gianđược hưởng hỗ trợ: 09 tháng/năm.

Điều 3.Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

Nghị quyết nàythay thế Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Hội đồngnhân dân thành phố về việc sửa đổi Nghị quyết số 06/2004/NQ .HĐND6 ngày 15 tháng01 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Giao Ủy bannhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn được pháp luật quy định.

Giao Thườngtrực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhândân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết nàyđược Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, kỳ họp thứ mười bốn thôngqua ngày 05 tháng 12 năm 2014; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm2015 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy địnhcủa pháp luật./.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu