HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16/2014/NQ-HĐND

Vị Thanh, ngày 11 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁNNGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH HẬU GIANG NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sáchNhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhànước tỉnh Hậu Giang năm 2013; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh vàphát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhândân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm2013, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước: 8.438.480 triệu đồng.

- Thu ngân sách Trung ương: 33.582 triệu đồng.

- Thu ngân sách địa phương: 8.404.898 triệu đồng.

Trong đó:

+ Thu ngân sách cấp tỉnh: 5.332.054 triệu đồng.

+ Thu ngân sách cấp huyện: 2.721.142 triệu đồng.

+ Thu ngân sách cấp xã: 351.702 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 8.205.631 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi ngân sách cấp tỉnh: 5.331.733 triệu đồng.

- Chi ngân sách cấp huyện: 2.538.324 triệu đồng.

- Chi ngân sách cấp xã: 335.574 triệu đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương năm2013:199.267 triệu đồng.

Trong đó:

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 321 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách cấp huyện: 182.818 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách cấp xã: 16.128 triệu đồng.

(Đính kèm các phụ lục chi tiết)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các thủ tục quyết toán ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2013 theoquy định.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồngnhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sátquá trình thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh HậuGiang Khóa VIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua và có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Chung