HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2015/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA ĐÌNH, TẠI CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 20
(Từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 12 năm 2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy năm 2008;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

Căn cứ Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện matúy tại gia đình và cộng đồng;

Xét Tờ trình số 7265/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; Báo cáo thẩm tra số 617/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn thành phố như sau:

1. Đối tượng áp dụng chế độ hỗ trợ:

a) Người nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng.

b) Người nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng được chuyển đến cắt cơn, giải độc tại các cơ sở xã hội công lập của thành phố.

2. Các khoản hỗ trợ:

a) Đối với người nghiện ma túy cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng được hỗ trợ một lần tiền thuốc điều trị cắt cơn nghiện ma túy mức 400.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định.

b) Trường hợp người nghiện ma túy cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và bắt buộc tại cộng đồng có nguyện vọng được cắt cơn, giải độc tại các cơ sở xã hội công lập của thành phố thì hỗ trợ với mức 1.260.000 đồng/người/15 ngày gồm có các chi phí cho tiền ăn, tiền thuốc hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy, quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết.

c) Chi phí chuyển viện (nếu có): Sẽ thanh quyết toán theo chi phí thực tế phát sinh.

3. Kinh phí thực hiện:

Chi phí hỗ trợ nêu trên được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước (kinh phí không thường xuyên) cho các cơ sở xã hội công lập tiếp nhận người nghiện ma túy cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cai nghiện tự nguyện và bắt buộc tại cộng đồng đến điều trị cắt cơn, giải độc.

4. Thời gian thực hiện:

Thời gian được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2015./.

Nơi nhận:- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác đại biểu QH;
- Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài chính; Bộ LĐ-TB và XH;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ
Tư pháp;
- Thường trực Thành
ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- V
ăn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố;
- CT UBND, UB.MTTQ VN các quận, huyện;
- CT HĐND các xã, thị trấn;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- L
ưu: VT

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm