HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎNGHỊ QUYẾT SỐ 22/2011/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2011 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓCTRĂNG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI10 CHỖ NGỒI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25tháng 3 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tưsố 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệphí trước bạ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày19 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ Nghịquyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnhSóc Trăng về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở ngườidưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tếvà ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân và giải trình củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Bãi bỏ Nghị quyết số22/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăngvề việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị định số23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư số34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính để tổ chức thực hiệnviệc thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả láixe) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban củaHội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụthường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhSóc Trăng khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu;
- VP.Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP. Chủ tịch nước;
- Các Bộ: Tư pháp, Bộ Tài chính;
- TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Mai Khương