HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊQUYẾT SỐ 16/2008/NQ-HĐND NGÀY 08/7/2008 VÀ KHOẢN 5 ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 31/2008/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2008 CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất,bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đàotạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 21/6/2013 về việc bãi bỏ Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 08/7/2008 vàKhoản 5, Điều 1 Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh;Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐNDtỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Bãi bỏ Nghị quyết số16/2008/NQ-HĐND ngày 08/7/2008 của HĐND tỉnh “Về việc thành lập Quỹ hỗ trợ ổnđịnh đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thuhồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên” và Khoản 5, Điều 1, Nghị quyết số31/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh “Về việc quy định chính sách hỗtrợ giáo viên mầm non; đào tạo cán bộ y tế; phụ cấp cán bộ, công chức bộ phận“một cửa”; cán bộ thú y cơ sở; bổ sung đối tượng, nội dung hưởng chính sách hỗtrợ từ "Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm chongười dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên".

Người lao động đã được cấp thẻ học nghề trướcngày Nghị quyết này có hiệu lực được hưởng chế độ hỗ trợ học nghề đến hết ngày31/12/2013.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ7 thông qua./.

CHỦ TỊCH

Thân Văn Khoa