HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 04 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀMIỄN THU TIỀN QUYỀN SỬ DỤNG RỪNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI ĐẤT LÂM NGHIỆPSANG TRỒNG RAU, HOA XỨ LẠNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết 30a/ 2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bềnvững đối với 61 huyện nghèo;

Căn cứ Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28/03/2007 của Chính phủ về nguyên tắc và phương pháp xácđịnh giá các loại rừng;

Căn cứ Công văn số 1432/TTg-NN ngày 13/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc khai thác rừng thông không còn khảnăng phát triển và chuyển mục đích sử dụng rừng của tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh tại Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 04/6/2013 về miễn thu tiền sử dụng rừngđối với các dự án chuyển đổi đất lâm nghiệp sang trồng rau, hoa xứ lạnh; Báocáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thamgia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn thutiền quyền sử dụng rừng đối với các dự án chuyển đổi đất lâm nghiệp sang trồngrau, hoa xứ lạnh (diện tích 482 ha) thuộc Quy hoạch phát triển rau - hoa - quảvà các loại cây trồng gắn với du lịch sinh thái huyện Kon Plong đến năm 2015.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dântỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Bancủa Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việcthực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Kon Tum Khóa X, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc Hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban công tác Đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh; Báo Kon Tum; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Văn thư-Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Hà Ban