HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 19 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH BIÊNCHẾ NĂM 2014 ĐỐI VỚI BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP, CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG THEONGHỊ ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII – KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 03năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp cônglập:

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trongcơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Sau khi xem xét Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 09 tháng7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xây dựng kế hoạch biên chếnăm 2014 đối với biên chế hành chính, sự nghiệp, chỉ tiêu Hợp đồng theo Nghịđịnh số 68/2000/NĐ-CP ; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhândân tỉnh và tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhtại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về kế hoạch biên chế năm2014 đối với biên chế hành chính, sự nghiệp, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định68/2000/NĐ-CP cụ thể như sau:

Kế hoạch biên chế năm 2014 của toàn tỉnhlà 25.525 biên chế, tăng 1.121 biên chế so với năm 2013, bao gồm:

1. Biên chế công chức hành chính là: 2.687biên chế, tăng 20 biên chế.

2. Biên chế sự nghiệp là: 22.335 biênchế, tăng 1.033 biên chế.

Trong đó:

a) Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo là: 16.387biên chế, tăng 598 biên chế;

b) Sự nghiệp Y tế là: 3.721 biên chế,tăng 325 biên chế;

c) Sự nghiệp Văn hoá, Thông tin, Thể dụcthể thao và Đài Phát thanh truyền hình là: 764 biên chế, tăng 21 biên chế;

d) Sự nghiệp Khoa học là: 389 biên chế,tăng 08 biên chế.

đ) Sự nghiệp khác là: 1.074 biên chế,tăng 81 biên chế;

3. Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là: 503chỉ tiêu, tăng 68 chỉ tiêu.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quyđịnh của pháp luật.

2. Việc giao biên chế hành chính, sự nghiệp, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ; điều chỉnh biên chế công chức hànhchính, biên chế sự nghiệp và bố trí, sử dụng biên chế dự phòng năm 2014,Ủyban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khitổ chức thực hiện.

3. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế;điều chỉnh các loại hình biên chế cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; thu hồibiên chế dôi dư của các đơn vị để bố trí vào biên chế dự phòng của tỉnh.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhgiám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh YênBái khoá XVII, Kỳ họp thứ 8 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống