HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 08 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC CHẤP THUẬN DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ PHÊ DUYỆT CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNGĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XV- KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấtđai;

Sau khi xem xét Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 21/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngânsách và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận danh mục 478 dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh,với diện tích là 2.239,96 ha. (Chi tiết tạiPhụ lục số 01 kèm theo).

Điều 2. Phê duyệt danh mục 336 công trình, dự án sử dụng diện tích đấttrồng lúa là 505,91 ha. (Chi tiết tại Phụlục số 02 kèm theo).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyềnThường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với UBND tỉnh xem xét, quyết địnhđối với các công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa phát sinhgiữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gầnnhất.

2. Giao Ủyban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Khitổ chức thực hiện,Ủy ban nhân dântỉnh kiểm tra, rà soát các dự án, công trình đảm bảo phù hợp với quy hoạch,kế hoạch sử dụng đấtcủa tỉnh và các huyện, thành phố đã được phê duyệt khi thực hiện chuyển mụcđích sử dụng đất,giao đất cho các chủ đầu tư; xác định nguồn lực đầu tư, tiến độ sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh khóa XV - Kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thông

PHỤ LỤC SỐ 1

DANHMỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN DO HĐND TỈNH CHẤP THUẬN MÀ PHẢI THU HỒI ĐẤT NĂM 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh)

STT

Hạng mục

Địa điểm
(đến cấp xã)

Nhu cầu sử dụng đất (ha)

A

Các công trình, dự án theo khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai

I

TP. HƯNG YÊN

216,93

1

Đường nối 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình

Trung Nghĩa, Liên Phương, Hồng Nam, Hoàng Hanh, Tân Hưng, Phương Chiểu

34,12

2

Cụm công nghiệp làng nghề Bảo Khê

Bảo Khê

40,00

3

Khu liên hiệp thể thao tỉnh Hưng Yên

Hiến Nam, Liên Phương

21,46

4

Đường trục phía Bắc Khu Đại học

An Tảo, Trung Nghĩa

8,30

5

Hệ thống cấp nước xã Phú Cường và khu vực lân cận

Phú Cường

0,50

6

Nhà máy xử lý nước thải

Bảo Khê

5,84

7

Mở rộng trụ sở phường Minh Khai

Minh Khai

0,01

8

Trường Tiểu học Liên Phương

Liên Phương

0,52

9

Trường Tiểu học An Tảo

An Tảo

0,15

10

Chợ Quảng Châu

Quảng Châu

1,41

11

Chợ Lam Sơn

Lam Sơn

0,30

12

Nhà văn hóa thôn Nễ Châu

Hồng Nam

0,23

13

Nhà văn hóa thôn Điện Biên

Hồng Nam

0,86

14

Nhà văn hóa An Chiểu 2

Liên Phương

0,30

15

Nhà văn hóa thôn Đằng Châu

Lam Sơn

0,03

16

Hồ điều hòa

Bảo Khê

3,55

17

Đường giao thông của Trung tâm thương mại và solon Hưng Yên

Lam Sơn

0,25

18

Đường đô thị qua khu đô thị Bắc Đinh Điền

Lam Sơn

1,84

19

Đường vào Nhà máy xử lý nước thải

Bảo Khê

0,87

20

Đường giao thông của khu biệt thự sinh thái và nhà ở liền kề

Hồng Châu

0,40

21

Đường ADB

An Tảo, Liên Phương

9,70

22

Khu dân cư mới phường Hiến Nam

Hiến Nam

0,63

23

Dự án đấu giá phố Ấp Dâu

Hiến Nam

0,02

24

Dự án đấu giá phố An Đông

Hiến Nam

0,03

25

Dự án xây dựng khu dân cư mới phố An Thịnh

Hiến Nam

1,16

26

Khu dân cư mới phường Minh Khai

Minh Khai

2,66

27

Khu dân cư Trương Định, Hoàng Hoa Thám

An Tảo

0,48

28

Khu dân cư mới phố An Thượng (1+2)

An Tảo

4,11

29

Khu đấu giá đường Phùng Chí Kiên

An Tảo

0,34

30

Khu tái định cư lùi, khu đấu giá phía Tây Chợ Gạo

An Tảo

0,72

31

Khu dân cư Cao Xá VT1, VT2

Lam Sơn

0,24

32

Khu dân cư Cao Xá VT3

Lam Sơn

0,04

33

Khu dân cư mới phường Lam Sơn

Lam Sơn

1,94

34

Khu biệt thự sinh thái và nhà ở liền kề

Hồng Châu

10,50

35

Khu đấu giá QSDĐ, Khu TĐC phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn TP

Lam Sơn

1,32

36

Khu đấu giá QSDĐ phường An Tảo

An Tảo

3,42

37

Đấu giá quyền sử dụng đất xã Phương Chiểu

Phương Chiểu

2,06

38

Đất xen kẹp đấu giá khu Đông Chiểu, An Chiểu 2 và khu dân cư mới An Chiểu 2

Liên Phương

3,67

39

Khu tái định cư giải phóng mặt bằng đường cao tốc HN-HP-NB + khu đấu giá của thành phố

Thành phố

10,50

40

Khu dân cư mới Đào Đặng

Trung Nghĩa

1,97

41

Khu dân cư mới Đào Đặng

Trung Nghĩa

3,39

42

Khu dân cư thôn Vạn Tường, Cao Thôn, Đoàn Thượng

Bảo Khê

1,57

43

Khu đấu giá thôn Phượng Hoàng

Hùng Cường

1,25

44

Khu đấu giá Kệ Châu 3

Phú Cường

0,39

45

Khu đấu giá Quảng Châu

Quảng Châu

0,24

46

Khu nhà ở liền kề phường An Tảo

An Tảo

2,21

47

Tưởng rào, mở rộng khuôn viên nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên

Hiến Nam

0,20

48

Xây dựng công viên Hồ An Vũ

Lê Lợi, Hồng Châu

30,00

49

Sân thể thao xã Hồng Nam

Hồng Nam

0,15

50

Điểm tập kết rác xã Hồng Nam (3 vị trí)

Hồng Nam

0,13

51

Trụ sở làm việc Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Lam Sơn

0,60

52

Nghĩa trang liệt sỹ xã Hồng Nam

Hồng Nam

0,35

II

HUYỆN TIÊN LỮ

33,39

1

Mở rộng Kho dự trữ Ngô Quyền - Chi cục Dự trữ nhà nước Phù Tiên

Ngô Quyền

2,40

2

Nhà máy nước sạch xã Hưng Đạo

Hưng Đạo

0,31

3

Bãi rác Mai Xá

Minh Phượng

0,20

4

Bãi rác thôn Giai Lệ, Phí Xá xã Lệ Xá

Lệ Xá

0,10

5

Bãi rác thôn Đại Lại

Ngô Quyền

0,10

6

Bãi rác Bái Khê

Cương Chính

0,10

7

Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Điềm Đông xã Minh Phượng

Minh Phượng

1,50

8

Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Trịnh Mỹ, Đại Nại xã Ngô Quyền

Ngô Quyền

1,60

9

Đấu giá quyền sử dụng đất xã Hải Triều

Hải Triều

0,72

10

Đấu giá quyền sử dụng đất khu xen kẹp xã Hải Triều

Hải Triều

0,29

11

Đấu giá quyền sử dụng đất xã Thụy Lôi

Thuỵ Lôi

2,20

12

Đấu giá quyền sử dụng đất xã Hưng Đạo

Hưng Đạo

1,81

13

Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Đồng Lạc xã Trung Dũng

Trung Dũng

0,73

14

Khu tái định cư Diệt Phát xã Thiện Phiến

Thiện Phiến

2,30

15

Khu dân cư mới Nu-10 (khu ĐH Phố Hiến)

Nhận Tân

9,50

16

Đấu giá quyền sử dụng xã Đức Thắng

Đức Thắng

1,00

17

Đấu giá quyền sử dụng xã Dị Chế

Dị Chế

2,00

18

Đấu giá quyền sử dụng Hòa Bình, Tiên Xá thị trấn Vương

Thị Trấn Vương

0,81

19

Nghĩa địa An Tào xã Cương Chính

Cương Chính

0,14

20

Nghĩa địa Đặng Xá xã Cương Chính

Cương Chính

0,20

21

Mở rộng nghĩa địa Hoàng Xá xã Trung Dũng

Trung Dũng

0,01

22

Nghĩa địa Ba Hàng xã Thủ Sỹ

Thủ Sỹ

0,30

23

Nghĩa địa Nội Lễ xã An Viên

An Viên

0,70

24

Đường phía bắc khu đại học

An Viên

0,47

25

Cải tạo, nâng cấp ĐT 376 (200 cũ)

Hưng Đạo

0,30

26

Nhà văn hóa Tiên Xá

Thị Trấn Vương

0,09

27

Mở rộng Đài tưởng niệm của huyện

Dị Chế

0,35

28

Sân thể thao Điềm Tây

Minh Phượng

0,20

29

Sân thể thao Nội Linh

Ngô Quyền

0,20

30

Sân thể thao Trịnh Mỹ

Ngô Quyền

0,20

31

Sân vận động của xã Hải Triều

Hải Triều

0,50

32

Sân thể thao Đồng Lạc

Trung Dũng

0,22

33

Trường Trung học cơ sở Dị Chế

Dị Chế

0,84

34

Trường Mầm non Minh Phượng

Minh Phượng

0,30

35

Trường Tiểu học An Tào

Cương Chính

0,70

III

HUYỆN PHÙ CỪ

55,08

1

Xây dựng trụ sở UBND xã Phan Sào Nam

Phan Sào Nam

0,35

2

Mở rộng Trường THCS xã Nguyên Hòa

Nguyên Hòa

0,28

3

Mở rộng Trường Tiểu học xã Đoàn Đào

Đoàn Đào

0,25

4

Mở rộng Trường Mầm non xã Minh Tân

Minh Tân

0,23

5

Mở rộng Trường Mầm non thị trấn Trần Cao

TT Trần Cao

0,26

6

Mở rộng Trường Mầm non xã Tống Phan

Tống Phan

0,80

7

Mở rộng Trường Tiểu học Đình Cao A

Đình Cao

0,07

8

Mở rộng Trường Tiểu học Nhật Quang

Nhật Quang

0,36

9

Mở rộng Trường THCS Nhật Quang

Nhật Quang

0,52

10

Mở rộng Trường Mầm non thôn Ba Đông

Phan Sào Nam

0,07

11

Xây dựng Trường Mầm non xã Minh Tiến

Minh Tiến

0,44

12

Mở rộng Trạm Y tế xã Tống Trân

Tống Trân

0,09

13

Mở rộng Trạm Y tế xã Nhật Quang

Nhật Quang

0,20

14

Mở rộng Trạm Y tế xã Phan Sào Nam

Phan Sào Nam

0,20

15

Mở rộng Trạm Y tế xã Minh Hoàng

Minh Hoàng

0,09

16

Mở rộng Trạm Y tế thị trấn Trần Cao

TT Trần Cao

0,30

17

Mở rộng Trạm Y tế xã Tiên Tiến

Tiên Tiến

0,20

18

Sân thể thao xã Đình Cao

Đình Cao

0,44

19

Sân thể thao xã Đoàn Đào

Đoàn Đào

0,70

20

Sân thể thao xã Minh Tân

Minh Tân

0,30

21

Sân Vận động xã Nhật Quang

Nhật Quang

0,97

22

Sân thể thao thôn Hoàng Tranh Minh Hoàng

Minh Hoàng

0,20

23

Xây dựng nhà văn hóa thôn Ba Đông

Phan Sào Nam

0,09

24

Xây dựng nhà văn hóa thôn Trà Bồ

Phan Sào Nam

0,03

25

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Quế Lâm, Minh Hoàng

Minh Hoàng

0,83

26

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Võng Phan, An Cầu, Trà Dương xã Tống Trân

Tống Trân

1,56

27

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Trà Bồ

Phan Sào Nam

1,50

28

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Đoàn Đào (Đông Cáp và Đoàn Đào)

Đoàn Đào

1,89

29

Khu đấu giá cho nhân dân làm nhà ở

Đoàn Đào, TT Trần Cao

2,56

30

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

TT Trần Cao

2,00

31

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Thị Giang

Nguyên Hòa

0,74

32

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Phạm Xá, Kim Phương

Minh Tiến

1,48

33

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Đình Cao

Đình Cao

0,45

34

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Duyên Linh

Đình Cao

1,40

35

Khu đấu giá đất y tế thôn Đình Cao làm nhà ở

Đình Cao

1,03

36

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Hoàng Xá, Tiên Tiến

Tiên Tiến

1,50

37

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Cát Dương, Tống Phan

Tống Phan

1,21

38

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Cát Dương, Tống Phan

Tống Phan

2,00

39

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Tam Đa, xã Tam Đa

Tam Đa

1,83

40

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Quang Xá

Quang Hưng

1,29

41

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Quang Yên + Nhật Lệ

Nhật Quang

1,60

42

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Quang Yên

Nhật Quang

1,40

43

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Minh Tân

1,18

44

Đất tái định cư cầu Minh Tân

Minh Tân

1,35

45

Xây dựng hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản

Tống Trân

5,00

46

Bãi rác thôn Đoàn Đào

Đoàn Đào

0,05

47

Bãi rác thôn Ba Đông

Phan Sào Nam

0,03

48

Bãi rác Nghĩa Vũ, Minh Tân

Minh Tân

0,05

49

Bãi rác thôn Phạm Xá, Minh Tiến

Minh Tiến

0,12

50

Mở rộng nghĩa địa thôn Tống Xá, Phan Xá, xã Tống Phan

Tống Phan

0,19

51

Mở rộng nghĩa địa thôn Phú Mãn, Trà Bồ, Ba Đông xã Phan Sào Nam

Phan Sào Nam

0,22

52

Mở rộng nghĩa địa thôn Nghĩa Vũ, Duyệt Văn, Duyệt Lễ xã Minh Tân

Minh Tân

0,24

53

Mở rộng nghĩa địa thôn Trần Hạ, Thượng, Cao Xá, thị trấn Trần Cao

TT Trần Cao

0,30

54

Mở rộng di tích Đền Tống Trân

Tống Trân

3,50

55

Mở rộng di tích Đền Phượng Hoàng

Minh Tiến

3,00

56

Dự án nâng cấp đường ĐT 386 (đường 202 cũ)

Tiên Tiến, Nguyên Hòa, Tam Đa

2,85

57

Xây dựng cầu Minh Tân

Minh Tân

0,20

58

Chợ Minh tân

Minh Tân

0,47

59

Chợ thu mua nông sản

Tam Đa

2,30

60

Chợ Tràng

Quang Hưng

0,17

61

Chợ Thôn Ba Đông

Phan Sào Nam

0,15

IV

HUYỆN KIM ĐỘNG

41,15

1

Nhà văn hóa huyện Kim Động

TT Lương Bằng

1,44

2

Trụ sở Quỹ tình thương trung ương

Thị trấn Lương Bằng

0,04

3

Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Kim Động

Thị trấn Lương Bằng

0,45

4

Xây dựng khu dân cư mới tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng

Thị trấn Lương Bằng

3,95

5

Đấu giá làm nhà ở thị trấn Lương Bằng (khu ông Moi)

Thị trấn Lương Bằng

1,47

6

Nhà máy nước Kim Động

Thị trấn Lương Bằng

2,7

7

Dự án nhà ở và chợ Trương Xá

Xã Toàn Thắng

8,52

8

Sân vận động đa năng huyện Kim Động

Thị trấn Lương Bằng

1,3

9

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Song Mai

Xã Song Mai

1,5

10

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Phạm Ngũ Lão

Phạm Ngũ Lão

1,36

11

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Hiệp Cường

Xã Hiệp Cường

0,92

12

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Đức Hợp

Đức Hợp

1,5

13

Mở rộng nghĩa địa xã Đức Hợp

Đức Hợp

1,45

14

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Phú Thịnh

Xã Phú Thịnh

2,01

15

Xây dựng khu dân cư mới thôn Tạ Trung xã Chính Nghĩa

Xã Chính Nghĩa

1,57

16

Sân thể thao thôn Động Xá thị trấn Lương Bằng

Thị trấn Lương Bằng

2,00

17

Nhà máy nước tập trung

Xã Phú Thịnh

0,72

18

Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện khu vực miền Bắc

17 xã, thị trấn

0,17

19

Đầu tư cải tạo nâng cấp lưới điện trung áp tỉnh Hưng Yên sử dụng nguồn vốn tín dụng ngành điện 3-vay vốn JICA

17 xã, thị trấn

0,17

20

Chống quá tải lưới điện các xã: Hiệp Cường, Đức Hợp

Xã Hiệp Cường

0,01

Xã Đức Hợp

0,01

21

Chống quá tải lưới điện huyện Kim Động giai đoạn 1 năm 2014

Xã Vũ Xá

0,01

Xã Chính Nghĩa

0,01

22

Chống quá tải lưới điện 0,4Kv xã Phạm Ngũ Lão, xã Hùng An

Xã Phạm Ngũ Lão

0,01

Xã Hùng An

0,01

23

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Nhân La

Xã Nhân La

0,8

24

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Đồng Thanh

Xã Đồng Thanh

0,75

25

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Hùng An

Xã Hùng An

1,8

26

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Mai Động

Xã Mai Động

1,5

27

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Vĩnh Xá

Xã Vĩnh Xá

1,2

28

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Toàn Thắng

Xã Toàn Thắng

1,8

V

HUYỆN ÂN THI

51,95

1

Quốc lộ 38 mới xã Quảng Lãng

Quảng Lãng

4,10

2

Quốc lộ 38 mới TT. Ân Thi

TT Ân Thi

5,16

3

Quốc lộ 38 mới xã Quang Vinh

Quang Vinh

7,19

4

Quốc lộ 38 mới xã Tân Phúc

Tân Phúc

1,02

5

Quốc lộ 38 mới xã Bãi Sậy

Bãi Sậy

1,62

6

Quốc lộ 38 mới xã Hoàng Hoa Thám

Hoàng Hoa Thám

0,02

7

Quốc lộ 38 mới xã Phù Ủng

Phù Ủng

4,82

8

Xây dựng, mở rộng, nghĩa trang phục vụ di chuyển mồ mả khi thực hiện GPMB QL 38 mới

TT Ân Thi, Quảng Lãng

0,25

9

Đầu tư, cải tạo lưới điện trung áp tỉnh Hưng Yên sử dụng nguồn vốn tín dụng ngành điện 3 (PSL3) - vay vốn Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản - JICA

Các xã, thị trấn

0,22

10

Chống quá tải các xã Phù Ủng, Hồ Tùng Mậu, Đa Lộc, Đặng Lễ, Hạ Lễ, TT Ân Thi

Phù Ủng

0,03

11

Chống quá tải lưới điện sau trung tâm Hưng Long

Phù Ủng

0,01

12

Chống quá tải lưới điện huyện Ân Thi giai đoạn 2

Phù Ủng

0,01

13

Chống quá tải lưới điện các xã Cẩm Ninh, Hồ Tùng Mậu, Hoàng Hoa Thám, Đa Lộc

Cẩm Ninh

0,04

14

Mở rộng bến xe

TT Ân Thi

0,40

15

Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện

TT Ân Thi

0,40

16

Mở rộng tỉnh lộ 200 cũ đoạn từ Công ty Formart tới tỉnh lộ 200 mới.

TT Ân Thi

0,05

17

Dự án xây dựng hệ thống cấp nước tập trung xã Phù Ủng

Phù Ủng

0,52

18

Xây dựng Trường THCS Phạm Huy Thông

TT Ân Thi

1,51

19

Bãi rác thải sinh hoạt xã Hạ Lễ

Hạ Lễ

0,06

20

Xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa thị trấn Ân Thi

TT Ân Thi

1,00

21

Dự án đấu giá đất cho nhân dân làm nhà

TT Ân Thi

4,30

22

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Đào Dương

1,50

23

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Quang Vinh

1,50

24

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Nguyễn Trãi

1,50

25

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Hồ Tùng Mậu

0,55

26

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Bắc Sơn

1,15

27

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Hạ Lễ

1,50

28

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Phù Ủng

2,53

29

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Quảng Lãng

1,00

30

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Đặng Lễ

1,50

31

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Hoàng Hoa Thám

1,00

32

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Bãi Sậy

1,50

33

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Tân Phúc

1,00

34

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Tiền Phong

0,55

35

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Vân Du

1,00

36

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Đa lộc

1,00

37

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Hồng Vân

0,04

38

Sân thể thao xã Hạ Lễ

Hạ Lễ

0,40

VI

HUYỆN KHOÁI CHÂU

22,50

1

Hệ thống cấp nước tập trung liên xã Thuần Hưng - Đại Hưng

Thuần Hưng

0,69

2

Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT 384 (đường 204 cũ) đoạn từ Km 8 + 500 đến Km 11 + 112 (Bô Thời- Xuân Trúc)

Hồng Tiến

0,11

3

Nâng cấp cải tạo ĐT.384 ( đường 204 cũ ) đoạn Dốc Kênh - Cầu Khé.

Phùng Hưng, Bình Kiều, Liên Khê

0,10

4

Di dân và tái định cư vùng nguy cơ sạt lở xã Bình Minh

Bình Minh

5,18

5

Xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu

An Vĩ

0,60

6

Dự án xây dựng khu dân cư mới

TT Khoái Châu

0,20

7

Dự án xây dựng khu dân cư mới Đông Ninh

Đông Ninh

0,62

8

Dự án xây dựng khu dân cư mới Liên Khê

Liên Khê

1,40

9

Dự án xây dựng khu dân cư mới Thuần Hưng

Thuần Hưng

1,02

10

Dự án xây dựng khu dân cư mới Đại Hưng

Đại Hưng

0,83

11

Dự án xây dựng khu dân cư mới Phùng Hưng

Phùng Hưng

1,01

12

Dự án xây dựng khu dân cư mới Tân Châu

Tân Châu

0,14

13

Dự án xây dựng khu dân cư mới Chí Tân

Chí Tân

1,38

14

Dự án xây dựng khu dân cư mới Dân Tiến

Dân Tiến

0,51

15

Bãi rác thải xã Đại Hưng

Đại Hưng

1,30

16

Trường Mầm Non xã Đại Hưng

Đại Hưng

0,16

17

Dự án xây dựng khu dân cư mới xã Việt Hòa

Việt Hòa

1,36

18

Dự án xây dựng khu dân cư mới xã Thành Công

Thành Công

1,06

19

Dự án xây dựng khu dân cư mới xã Đồng Tiến

Đồng Tiến

1,22

20

Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện khu vực miền bắc

Huyện Khoái Châu

0,04

21

Xuất tuyến 22kV TBA 110kV Khoái Châu cấp điện cho các phụ tải công nghiệp phía Đông huyện Văn Giang

Tân Dân

0,02

22

Đầu tư, cải tạo lưới điện trung áp tỉnh Hưng Yên sử dụng nguồn vốn tín dụng ngành điện 3 ( PSL3) - vay vốn ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản - JICA

Huyện Khoái Châu

0,01

23

Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tỉnh Hưng Yên và chống quá tải xã Phùng Hưng huyện Khoái Châu

Phùng Hưng

0,02

24

Chống quá tải các xã Hồng Tiến, Đông Tảo, Việt Hòa, Dân Tiến, tỉnh Hưng Yên

Hồng Tiến, Đông Tảo, Việt Hòa, Dân Tiến

0,02

25

Chống quá tải lưới điện huyện Khoái Châu giai đoạn 1 năm 2014

Đông Ninh, Đại Tập, Nhuế Dương, An Vĩ

0,02

26

Chống quá tải lưới điện huyện Khoái Châu giai đoạn 2 năm 2014

Việt Hòa, Tân Dân, Ông Đình, Tân Châu, Bình Minh, Phùng Hưng

0,01

27

Chống quá tải lưới điện các xã Liên Khê, Thuần Hưng, Chí Tân, Đại Tập, An Vĩ huyện Khoái Châu

Liên Khê, Thuần Hưng, Chí Tân, Đại Tập, An Vĩ

0,02

28

Mở rộng bãi rác xã Tân Châu

Tân Châu

0,51

29

Dự án xây dựng khu dân cư mới xã Bình Minh

Bình Minh

0,75

30

Nhà văn hóa thôn Mãn Hòa

Tân Châu

0,08

32

Nhà văn hóa thôn Hồng Quang

Tân Châu

0,11

33

Dự án chợ xã An Vĩ

An Vĩ

2,00

VII

HUYỆN YÊN MỸ

120,01

1

Khu nhà ở dịch vụ khu công nghiệp Phố Nối

Nghĩa Hiệp

19,18

2

Cụm công nghiệp Yên Phú

Yên Phú

30,00

3

Nhà máy nước sạch

Trung Hưng

0,35

4

Đường đi Ngọc Long

Nghĩa Hiệp

0,50

5

Cầu Lực Điền (giai đoạn 1)

Trung Hưng

Lý Thường Kiệt

4,11

6

Cầu Lực Điền (giai đoạn 2)

Lý Thường Kiệt

3,29

7

Nút giao Quốc lộ 39 với cầu Lực Điền

Lý Thường Kiệt

1,61

8

Nâng cấp đường giao thông liên xã

TT Yên Mỹ

3,14

9

Nâng cấp đường giao thông liên xã

TT Yên Mỹ

Tân Lập

Thanh Long

5,40

10

Nâng cấp đường giao thông liên xã

Tân Lập

Thanh Long

5,40

11

Đường tỉnh 200

Tân Lập, Trung Hòa

Tân Việt, Giai Phạm

Ngọc Long

9,66

12

Đường liên xã Minh Châu

Minh Châu

0,50

13

Mở rộng đường vào thôn Từ Tây xã Yên Phú

Yên Phú

0,10

14

Trạm bơm xã Yên Hòa

Yên Hòa

0,06

15

Kênh thoát nước (Giai Phạm - Ngọc Long - Nghĩa Hiệp)

Giai Phạm -Ngọc Long -Nghĩa Hiệp

1,50

16

Đường dây điện 110KV 04 mạch Kim Động - Khoái Châu

Lý Thường Kiệt

0,07

17

Trạm Y tế xã Yên Hòa

Yên Hòa

0,15

18

Trạm Y tế xã Minh Châu

Minh Châu

0,25

19

Mở rộng Trường THCS xã Trung Hòa

Trung Hòa

0,33

20

TTGD thường xuyên Phố Nối

Liêu Xá

1,99

21

Nhà tưởng niệm Nguyễn Văn Linh

Giai Phạm

0,12

22

Điểm tập kết rác thải thôn Thung Linh xã Yên Hòa

Yên Hòa

0,31

23

Điểm tập kết rác thôn Mễ Hạ, Từ Tây xã Yên Phú

Yên Phú

0,04

24

Điểm tập kết rác thôn Trai Trang TT Yên Mỹ

TT Yên Mỹ

0,08

25

Điểm tập kết rác thôn Xuân Lai xã Minh Châu

Minh Châu

0,04

26

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Hoàn Long

Hoàn Long

1,14

27

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Đồng Than

Đồng Than

0,74

28

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Thanh Long

Thanh Long

1,35

29

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Việt Cường

Việt Cường

1,06

30

Khu tái định cư đường 200 xã Ngọc Long

Ngọc Long

0,90

31

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Ngọc Long

Ngọc Long

1,02

32

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Lý Thường Kiệt

Lý Thường Kiệt

2,42

33

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Liêu Xá

Liêu Xá

0,99

34

Khu tái định cư thôn Thổ Cốc xã Tân Lập

Tân Lập

3,00

35

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Tân Lập

Tân Lập

0,36

36

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Yên Phú

Yên Phú

1,31

37

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Tân Việt

Tân Việt

0,17

38

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở thôn Hoan Ái xã Tân Việt

Tân Việt

0,75

39

Khu tái định cư đường 200 xã Tân Việt

Tân Việt

0,70

40

Thanh lý trạm y tế và trạm đo đếm điện cũ của xã Minh Châu để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở

Minh Châu

0,02

41

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở thôn Quảng Uyên xã Minh Châu

Minh Châu

0,29

42

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở khu vực Xuân Lai - Bắc Khu

Minh Châu

1,00

43

Khu tái định cư phục vụ thu hồi đường dẫn cầu Lực Điền

Trung Hưng

1,55

44

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Trung Hưng

Trung Hưng

0,89

45

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở thôn Bùi Xá xã Trung Hòa

Trung Hòa

1,00

46

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Nghĩa hiệp

Nghĩa Hiệp

0,84

47

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở thôn Đông Hòa xã Yên Hòa

Yên Hòa

0,34

48

Khu tái định cư cho các hộ thuộc dự án nhà tưởng niệm Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh

Giai Phạm

0,20

49

Khu tái định cư đường 200 xã Giai Phạm

Giai Phạm

0,78

50

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Giai Phạm

Giai Phạm

0,40

51

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở thị trấn Yên Mỹ - vị trí 1

TT Yên Mỹ

1,90

52

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở thị trấn Yên Mỹ - vị trí 2

TT Yên Mỹ

4,12

53

Nghĩa trang liệt sĩ

Tân Lập

1,00

54

Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ

Tân Lập

1,36

55

Nghĩa địa thôn Đỗ Xá, Ông Tố, Nghĩa Trang

TT Yên Mỹ

0,23

VIII

HUYỆN VĂN LÂM

292,79

1

Dự án Khu đô thị Đại An

Xã Tân Quang

145,92

2

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Minh Khai mở rộng

Thị trấn Như Quỳnh

17,64

3

Khu nhà ở VIC-Trọng Nhân

Thị trấn Như Quỳnh, Đình Dù

13,52

4

Dự án đầu tư Khu nhà ở dịch vụ đô thị, công nghiệp Như Quỳnh của Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Vương

Thị trấn Như Quỳnh, Xã Đình Dù

36,54

5

Dự án đầu tư hệ thống cấp nước tập trung của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Hưng Yên

Xã Trưng Trắc

0,52

6

Dự án xây dựng mở rộng Trường Tiểu học B thị trấn Như Quỳnh

Thị trấn Như Quỳnh

0,24

7

Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng (nhà văn hóa) khu phố Như Quỳnh

Thị trấn Như Quỳnh

0,05

8

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở thị trấn Như Quỳnh

Thị trấn Như Quỳnh

0,35

9

Đường giao thông của Trung tâm thương mại TECHWOOD

Thị trấn Như Quỳnh

0,18

10

Đường giao thông của Siêu thị nội thất Bắc Việt

Thị trấn Như Quỳnh

0,34

11

Dự án đầu tư xây dựng đường từ Công ty Lavie đến cầu làng nghề Minh Khai

Thị trấn Như Quỳnh

0,22

12

Dự án cải tạo nâng cấp đường GTNT thị trấn Như Quỳnh đoạn từ đường vào trường tiểu học Như Quỳnh đến trạm biến áp thôn Hành Lạc

Thị trấn Như Quỳnh

0,20

13

Dự án Chợ và khu nhà ở Thương mại Như Quỳnh

Thị trấn Như Quỳnh

4,26

14

Đường giao thông của Siêu thị tổng hợp Hoàng Giáp

Xã Chỉ Đạo

0,60

15

Dự án đường trục nối trục kinh tế Bắc Nam tỉnh Hưng Yên với đường tỉnh 281 tỉnh Bắc Ninh

Xã Đại Đồng

4,53

16

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở xã Chỉ Đạo

Xã Chỉ Đạo

1,48

17

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở xã Đại Đồng

Xã Đại Đồng

1,51

18

Dự án mở rộng khu xử lý rác thải của công ty cổ phần URENCO11

Xã Đại Đồng

10,29

19

Dự án nhà văn hóa trung tâm xã

Xã Đình Dù

0,30

20

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở xã Đình Dù

Xã Đình Dù

2,40

21

Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Đình Dù - Trưng Trắc

Xã Đình Dù, Trưng Trắc

7,00

22

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở xã Lạc Đạo

Xã Lạc Đạo

1,25

23

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở xã Lạc Hồng

Xã Lạc Hồng

3,03

24

Dự án thu hồi đất xây dựng mở rộng chùa Pháp Vân

Xã Lạc Hồng

0,38

25

Dự án thu hồi đất đầu tư xây dựng bãi đỗ xe thôn Minh Hải

Xã Lạc Hồng

0,30

26

Dự án thu hồi đất xây dựng sân vận động của xã tại thôn Minh Hải

Xã Lạc Hồng

0,46

27

Dự án thu hồi đất xây dựng Nhà văn hóa thôn Quang Trung

Xã Lạc Hồng

0,05

28

Dự án thu hồi đất xây dựng Nghĩa trang thôn Phạm Kham

Xã Lạc Hồng

0,35

29

Dự án thu hồi đất xây dựng trường mầm non

Xã Lạc Hồng

0,17

30

Dự án thu hồi đất xây dựng khu giết mổ tập trung thôn Minh Hải

Xã Lạc Hồng

1,20

31

Dự án cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Lương Tài, đoạn từ thôn Đông Trại đến giáp tỉnh Bắc Ninh

Xã Lương Tài

0,08

32

Dự án cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Lương Tài, đoạn từ Đường 196B (Km9+500) đến thôn Tân Xuân

Xã Lương Tài

0,04

33

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở xã Lương Tài

Lương Tài

1,35

34

Dự án mở rộng đường 197 cũ (đã có QĐ phê duyệt phương án)

Xã Minh Hải

0,41

35

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở xã Minh Hải

Xã Minh Hải

1,40

36

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở xã Tân Quang

Xã Tân Quang

1,41

37

Dự án tái định cư đường điện 500KV tại thôn An Lạc, Tuấn Dị

Xã Trưng Trắc

1,00

38

Dự án khu tái định cư QL5A thôn Nhạc Lộc 3 xuất

Xã Trưng Trắc

0,03

39

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở xã Trưng Trắc

Xã Trưng Trắc

0,93

40

Dự án xây dựng nhà văn hóa thôn Nhạc Lộc

Xã Trưng Trắc

0,09

41

Dự án đường cải tạo, nâng cấp đường 5B (ĐH.10) tại xã Trưng Trắc

Xã Trưng Trắc

0,27

42

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở xã Việt Hưng

Xã Việt Hưng

1,57

43

Đường gom Khu Công nghiệp, Quốc Lộ 5A

Xã Trưng Trắc

1,55

44

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính

Xã Tân Quang

14,22

45

Đường gom Khu Công nghiệp, Quốc Lộ 5A

Xã Lạc Hồng

1,37

46

Dự án đất đổi đất của các hộ nằm trong dự án mở rộng Đại học Tài chính - Quản trị

Xã Trưng Trắc

0,04

47

Dự án giao đất cho các hộ hương khói liệt sỹ, đất đổi ngõ thôn Nhạc Lộc (nằm trong dự án mở rộng trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh)

Xã Trưng Trắc

0,14

48

Dự án mở rộng khu xử lý rác thải của công ty cổ phần URENCO11

Xã Đại Đồng

10,29

49

Trạm biến áp 110Kv

Xã Tân Quang

0,9

50

Dự án xây dựng đường dây 500/220 kV Bắc Ninh 2 - Phố Nối

Xã Việt Hưng

0,42

IX

HUYỆN MỸ HÀO

213,805

1

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân khu A- Khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5 thuộc Khu đô thị Phố Nối (Giai đoạn I)

Các xã: Nhân Hòa, Phan Đình Phùng, thị trấn Bần - huyện Mỹ Hào

126,08

2

Khu dân cư mới xã Nhân Hòa

Xã Nhân Hòa

18,53

3

Xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở thương mại Lạc Hồng - Phố Nối

Xã Nhân Hòa

15,88

4

Trạm bơm Phan Đình Phùng

Xã Phan Đình Phùng

0,7

5

Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo và chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực thôn Văn Nhuế theo hình thức hợp đồng BT và dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới thôn Văn Nhuế, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào

TT Bần

9,17

6

Cải tạo nâng cấp đường vào khu di tích lịch sử Nguyễn Thiện Thuật

Xã Xuân Dục

0,1

7

Cải tạo, nâng cấp đường vào Trường THCS Lê Hữu Trác

TT Bần

0,11

8

Công trình đường dây 110KV Hải Dương - Phố Nối

Xã Nhân Hòa, Dị Sử, Cẩm Xá, Dương Quang, Hòa Phong

0,260

9

Dự án năng lượng nông thôn 2

Xã Phan Đình Phùng, TT Bần, Hòa Phong, Dị Sử

0,01

10

Đường dây và trạm biến áp 110KV Minh Đức

Xã Hòa Phong, Minh Đức, Ngọc Lâm

0,93

11

Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện khu vực miền Bắc

Các xã, thị trấn

0,175

12

Đầu tư, cải tạo lưới điện trung áp tỉnh Hưng Yên sử dụng nguồn vốn tín dụng ngành điện 3(PSL3)- vay vốn ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật bản - JICA

Các xã, thị trấn

0,22

13

Chống quá tải lưới điện các xã Nhân Hòa, Cẩm Xá, Phan Đình Phùng, Dương Quang, Minh Đức, TT Bần, Dị Sử, huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên

Thị trấn, Dị Sử

0,02

14

Chống quá tải lưới điện huyện Yên Mỹ, Mỹ Hào giai đoạn 1 năm 2014

Các xã Dị Sử, Cẩm Xá, Hưng Long, TT Bần

0,02

15

Chống quá tải lưới điện sau trung tâm Hưng Long

Xã Xuân Dục, Hưng Long, Ngọc Lâm

0,12

16

Chống quá tải lưới điện 10KV lộ 972 sau trung gian Nhân Vinh

Xã Hòa Phong, Dương Quang

0,03

17

Chống quá tải lưới điện 10KV lộ 971 TG trung tâm Nhân Vinh năm 2014

Phan Đình Phùng

0,02

18

Dự án đường trục trung tâm huyện Mỹ Hào

Nhân Hòa, Dị Sử, Phùng Chí Kiên

6,38

19

Trạm bơm Hưng Long

Hưng Long

1,96

20

Khu đấu giá QSDĐ xã Xuân Dục

Xuân Dục

0,52

21

Khu đấu giá QSDĐ xã Hưng Long

Hưng Long

1,25

22

Khu đấu giá QSDĐ xã Dương Quang

Dương Quang

1,82

23

Khu dân cư 10ha xã Nhân Hòa

Nhân Hòa

10

24

Xây dựng bến xe Mỹ Hào và khu nhà ở

Nhân Hòa

7,31

25

Hệ thống nước tập trung xã Nhân Hòa

Nhân Hòa

0,2

26

Dự án mở rộng chợ Bần

Thị trấn Bần

1,82

27

Khu đấu giá QSDĐ cho dân làm nhà ở tại xã Ngọc Lâm

Ngọc Lâm

1,41

28

Khu đấu giá QSDĐ cho dân làm nhà ở tại Thôn Vân Dương, Thôn Phúc Thọ xã Hòa Phong

Hòa Phong

1,48

29

Khu đấu giá QSDĐ cho dân làm nhà ở tại xã Phan Đình Phùng

Phan Đình Phùng

1,45

30

Khu đấu giá QSDĐ cho dân làm nhà ở tại Thôn Cẩm Sơn xã Cẩm Xá

Cẩm Xá

1,42

31

Dự án sân vận động của xã Phùng Chí Kiên

Phùng Chí Kiên

0,66

32

Dự án nhà văn hóa xã Phùng Chí Kiên

Phùng Chí Kiên

0,22

33

Trường Mầm non xã Phùng Chí Kiên

Phùng Chí Kiên

0,07

34

Khu đấu giá QSDĐ cho dân làm nhà ở tại xã Phùng Chí Kiên

Phùng Chí Kiên

1,36

35

Khu đấu giá QSDĐ cho dân làm nhà ở tại xã Minh Đức

Minh Đức

0,8

36

Khu đấu giá QSDĐ cho dân làm nhà ở tại xã Minh Đức

Minh Đức

1,3

X

HUYỆN VĂN GIANG

905,71

1

Khu đô thị sinh thái DREAM CITY

Xã Nghĩa Trụ, Long Hưng

468,91

2

Khu đô thị Đại An

Xã Nghĩa Trụ

151,58

3

Khu đô thị nhà vườn sinh thái (Công ty Xuân Cầu)

TT. Văn Giang

197,63

4

Khu biệt thự cao cấp và nhà ở Hải Long Trang

Cửu Cao

2,44

5

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ xã Cửu Cao

Xã Cửu Cao

19,79

6

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ xã Phụng Công

Xã Phụng Công

21,45

7

Khu dịch vụ Đầm Lau

Xã Xuân Quan

7,70

8

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ Cầu Ván

Xã Xuân Quan

7,59

9

Dự án trung tâm thương mại xã Xuân Quan

Xã Xuân Quan

1,00

10

Hệ thống cấp nước tập trung xã Phụng Công

Xã Phụng Công

0,26

11

Hệ thống cấp nước tập trung xã Long Hưng

Xã Long Hưng

0,32

12

Nhà máy nước sạch Nghĩa Trụ

Xã Nghĩa Trụ

0,20

13

Nhà máy nước sạch

Xã Xuân Quan

2,50

14

Nhà văn hóa huyện Văn Giang

Xã Cửu Cao

3,16

15

Trạm Y tế xã Phụng Công

Xã Phụng Công

0,10

16

Trường Mầm non xã Thắng Lợi

Xã Thắng Lợi

0,50

17

Trường Mầm non thôn Phúc Thọ

Xã Nghĩa Trụ

0,38

18

Sân vận động huyện

Xã Cửu Cao

3,97

19

Sân thể thao xã Phụng Công

Xã Phụng Công

0,12

20

Xây dựng chợ xã Xuân Quan

Xã Xuân Quan

0,49

21

Điểm tập kết rác thải xã Liên Nghĩa

Xã Liên Nghĩa

0,12

22

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Liên Nghĩa

Xã Liên Nghĩa

0,60

23

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Mễ Sở

Xã Mễ Sở

0,80

24

Đấu giá cho nhân dân làm nhà ở xã Tân Tiến

Xã Tân Tiến

1,37

25

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Phụng Công

Xã Phụng Công

0,16

26

Đấu giá cho nhân dân làm nhà ở xã Thắng Lợi

Xã Thắng Lợi

1,05

27

Đấu giá cho nhân dân làm nhà ở xã Long Hưng

Xã Long Hưng

2,16

28

Đấu giá cho nhân dân làm nhà ở xã Xuân Quan

Xã Xuân Quan

0,80

29

Đấu giá cho nhân dân làm nhà ở xã Vĩnh Khúc

Xã Vĩnh Khúc

1,04

30

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Nghĩa Trụ

Xã Nghĩa Trụ

1,27

31

Khu tái định cư nút giao thông đường tỉnh 379

TT. Văn Giang

0,96

32

Xây dựng trung tâm hành chính, văn hóa thị trấn Văn Giang

TT. Văn Giang

3,16

33

Mở rộng nghĩa địa thôn Vàng Hạ, Mả Đanh -nghĩa trang liệt sỹ

Xã Cửu Cao

2,13

B

Các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

I

TP. HƯNG YÊN

28,42

1

Cảng tiếp nhận xăng dầu, kinh doanh VLXD và xây dựng tổng hợp kho xăng dầu Phố Hiến vị trí 1

Minh Khai

11,58

2

Cảng tiếp nhận xăng dầu, kinh doanh VLXD và xây dựng tổng hợp kho xăng dầu Phố Hiến vị trí 2

Minh Khai

6,93

3

Bến kinh doanh vật liệu xây dựng

Phú Cường

5,40

4

Xây dựng bến bốc xếp, sản xuất và kinh doanh VLXD

Lam Sơn

1,00

5

Trung tâm thương mại và salon ô tô Hưng Yên

Lam Sơn

1,30

6

Siêu thị vật liệu xây dựng đại lý ô tô, sản xuất chậu rửa, bồn nước

Bảo Khê

1,51

7

Xưởng sản xuất, lắp ráp xe đạp, xe đạp điện

Lam Sơn

0,68

8

Quỹ tín dụng nhân dân xã Hồng Nam

Hồng Nam

0,02

II

HUYỆN TIÊN LỮ

7,00

1

Nhà máy đóng tàu Đại Dương

Thiện Phiến

7,00

III

HUYỆN PHÙ CỪ

0,52

1

Siêu thị VLXD - Nội thất Đức Dũng

TT Trần Cao

0,52

IV

HUYỆN KIM ĐỘNG

9,88

1

Nhà máy sản xuất đồ hộp xuất khẩu xã Hiệp Cường

Xã Hiệp Cường

3,06

2

Khai thác đất sản xuất vật liệu xây dựng (Công ty Gạch Cầu Đuống xin mở rộng)

Xã Ngọc Thanh

6,02

3

Sản xuất vật liệu xây dựng Long Luân

Xã Phú Thịnh

0,8

V

HUYỆN ÂN THI

11,69

1

Dự án sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, tăm tre và hương xuất khẩu của hộ kinh doanh Nguyễn Đức Tiến trên địa bàn xã Hồng Vân

Hồng Vân

0,49

2

Công ty TNHH Tân Vệt Đại Thành thuộc Cụm công nghiệp Quang Vinh - Vân Du

TT Ân Thi

0,80

3

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của công ty S_Việt Nam thuộc Cụm công nghiệp Quang Vinh - Vân Du

Quang Vinh

1,79

4

Nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép của Công ty TNHH Hoàng Anh UK thuộc Cụm công nghiệp Quang Vinh - Vân Du

Quang Vinh

2,33

5

Nhà máy sản xuất sản phẩm nội thất Văn Phú

Phù Ủng

3,36

6

Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Thuận An OFFICE thuộc Cụm công nghiệp Quang Vinh - Vân Du

Quang Vinh

1,20

7

Nhà máy may mặc của công ty TNHH Trường Phúc Hưng Yên thuộc Cụm công nghiệp Quang Vinh - Vân Du

Quang Vinh

1,70

8

Dự án đầu tư xây dựng cửa hàng dịch vụ thương mại hộ bà Lê Thị Điểm

Phù Ủng

0,02

VI

HUYỆN KHOÁI CHÂU

3,81

1

Nhà máy may Minh Anh - Công ty Cổ phần may Minh Anh Khoái Châu

Phùng Hưng

3,81

VII

HUYỆN YÊN MỸ

12,27

1

Nhà máy sản xuất phân bón Sơn Luyến

Yên Phú

3,56

2

Nhà máy lắp ráp điện tử, điện gia dụng Việt Hàn

Yên Phú

3,10

3

Nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất Bùi Gia

Yên Hòa

2,77

4

Xưởng kinh doanh chế biến gỗ

Tân Việt

0,32

5

Nhà hàng ăn uống và cửa hàng dịch vụ TM

Tân Việt

0,30

6

Khu sinh thái Kim Ngân thuộc cụm công nghiệp Yên Phú

Yên Phú

Đồng Than

2,22

VIII

HUYỆN VĂN LÂM

93,36

1

Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch Granite cao cấp của Công ty TNHH NEW PEARL Việt Nam

Xã Chỉ Đạo

28,30

2

Dự án đầu tư trường Đại học Victoria của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam

Thị trấn Như Quỳnh

20,99

3

Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất ống và phụ kiện nhựa PPR của công ty TNHH thiết bị điện nước Phúc Hà thuộc cụm công nghiệp Tân Quang

Xã Tân Quang

1,96

4

Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất linh phụ kiện, sản phẩm nhựa Tân Quang của Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghiệp Tân Quang

Xã Tân Quang

1,40

5

Dự án đầu tư nhà máy sản xuất cơ khí và bao bì thép của Công ty TNHH Hoàng Kim Hưng thuộc cụm công nghiệp Tân Quang

Xã Tân Quang

1,55

6

Dự án đầu tư của công ty TNHH Việt Nhật Motor thuộc cụm công nghiệp Tân Quang

Xã Tân Quang

13,07

7

Dự án xưởng xử lý ắc quy, chì, phế thải và tái chế nhựa, kim loại mầu của Công ty TNHH Làng Nghề Đông Mai (thôn Đông Mai, giáp Công ty TNHH Ngọc Thiên) thuộc cụm công nghiệp Chỉ Đạo

Xã Chỉ Đạo

2,60

8

Dự án xưởng xử lý ắc quy, chì, phế thải và tái chế nhựa, kim loại mầu của Công ty TNHH Minh Quang (thôn Đông Mai, giáp Công ty TNHH Ngọc Thiên) thuộc cụm công nghiệp Chỉ Đạo

Xã Chỉ Đạo

1,00

9

Dự án Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên (diện tích còn lại)

Xã Tân Quang

1,28

10

Dự án đầu tư nhà máy sản xuất bao bì bằng giấy và nhựa nguyên sinh của Công ty cổ phần nhập khẩu và hợp tác đầu tư VILEXIM

Xã Trưng Trắc

2,54

11

Dự án Công ty Ngọc Phong (phần còn lại chưa bàn giao)

Xã Lạc Hồng

8,89

12

Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và kinh doanh thương mại nguyên vật liệu, vật tư và máy móc, thiết bị của Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Pháp Việt (đã có QĐ thu hồi đất đang chi trả tiền đền bù)

Xã Trưng Trắc

4,41

13

Dự án đầu tư Khu liên hợp công nghiệp SECOIN-CDT của Công ty cổ phần công nghiệp SECOIN-CDT

Xã Trưng Trắc

5,37

IX

HUYỆN MỸ HÀO

88,81

1

Trường Đại học Nội vụ

Xã Nhân Hòa

46,170

2

Nhà máy chế biến thép và các sản phẩm cơ khí

Minh Đức

5,25

3

Trang trại chăn nuôi, trồng trọt Hưng Long

Hưng Long

6,2

4

Khu dịch vụ sinh thái và ẩm thực Hùng Linh

Dị Sử

0,59

5

Khách sạn Phương Đông

TT Bần

0,55

6

Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa cao cấp của Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Đại Việt

Xuân Dục

2,18

7

Nhà máy sản xuất cơ khí, nhựa và bê tông đúc sẵn

Hưng Long

1,02

8

Nhà máy sản xuất xơ Polyester

Xã Ngọc Lâm

4,88

9

Nhà máy sản xuất ống thép INOX, ống nhựa và gia công kính an toàn

Xã Dị Sử

5,91

10

Nhà máy sản xuất kính an toàn cao cấp

Xuân Dục

4,7

11

Trung tâm chế biến và phân phối thép Hưng Yên

Minh Đức

6,67

12

Nhà máy sản xuất kính an toàn cao cấp

Xuân Dục

4,69

X

HUYỆN VĂN GIANG

30,35

1

Bãi đỗ xe và dịch vụ vận tải Việt Thành

Long Hưng

0,49

2

Bến neo đậu tàu thuyền và bốc xếp vật tư, vật liệu xây dựng

Xã Thắng Lợi

0,30

3

Trung tâm thương mại và dịch vụ Văn Giang

Long Hưng

2,28

4

Trường Đại học Y VINMEC

Xã Long Hưng

27,28

478

Tổng toàn tỉnh

2.239,42

PHỤ LỤC SỐ 2

DANHMỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA DƯỚI 10 HA(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh)

STT

Hạng mục

Địa điểm (đến cấp xã)

Nhu cầu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Trong đó: Diện tích đất lúa

I

TP. HƯNG YÊN

85,07

57,13

1

Đường trục phía Bắc Khu đại học

An Tảo, Trung Nghĩa

8,30

7,79

2

Cảng tiếp nhận xăng dầu, kinh doanh VLXD và xây dựng tổng hợp kho xăng dầu Phố Hiến vị trí 2

Minh Khai

6,93

0,18

3

Trung tâm thương mại và salon ô tô Hưng Yên

Lam Sơn

1,30

1,25

4

Siêu thị vật liệu xây dựng đại lý ô tô, sản xuất chậu rửa, bồn nước

Bảo Khê

1,51

1,45

5

Nhà máy xử lý nước thải

Bảo Khê

5,84

5,68

6

Trường Tiểu học Liên Phương

Liên Phương

0,52

0,12

7

Nhà văn hóa An Chiểu 2

Liên Phương

0,30

0,30

8

Hồ điều hòa

Bảo Khê

3,55

0,88

9

Đường giao thông của Trung tâm thương mại và solon Hưng Yên

Lam Sơn

0,25

0,25

10

Đường vào nhà máy xử lý nước thải

Bảo Khê

0,87

0,76

11

Đường giao thông của khu biệt thự sinh thái và nhà ở liền kề

Hồng Châu

0,40

0,40

12

Đường ADB

An Tảo, Liên Phương

9,70

3,42

13

Dự án xây dựng khu dân cư mới phố An Thịnh

Hiến Nam

1,16

1,16

14

Khu dân cư mới phố An Thượng (1+2)

An Tảo

4,11

2,68

15

Khu TĐC lùi, khu đấu giá phía Tây Chợ Gạo

An Tảo

0,72

0,72

16

Khu biệt thự sinh thái và nhà ở liền kề

Hồng Châu

10,50

9,82

17

Khu đấu giá QSDĐ phường An Tảo

An Tảo

3,42

2,82

18

Đấu giá quyền sử dụng đất xã Phương Chiểu

Phương Chiểu

2,06

1,92

19

Đất xen kẹp đấu giá khu Đông Chiểu, An Chiểu 2 và khu dân cư mới An Chiểu 2

Liên Phương

3,67

1,72

20

Khu tái định cư giải phóng đường cao tốc HN-HP-NB + khu đấu giá của thành phố

Thành phố

10,50

9,80

21

Khu dân cư mới Đào Đặng

Trung Nghĩa

1,97

0,35

22

Khu dân cư mới Đào Đặng

Trung Nghĩa

3,39

1,77

23

Khu dân cư thôn Vạn Tường, Cao Thôn, Đoàn Thượng

Bảo Khê

1,57

1,18

24

Trụ sở làm việc Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Lam Sơn

0,60

0,60

25

Khu dịch vụ sinh thái Đông Giang

Bảo Khê, An Tảo

1,93

0,11

II

HUYỆN TIÊN LỮ

37,69

28,40

1

Mở rộng Kho dự trữ Ngô Quyền - Chi cục Dự trữ nhà nước Phù Tiên

Ngô Quyền

2,40

1,87

2

Nhà máy đóng tàu Đại Dương

Thiện Phiến

7,00

0,07

3

Bãi rác Mai Xá

Minh Phượng

0,20

0,20

4

Bãi rác thôn Giai Lệ, Phí Xá xã Lệ Xá

Lệ Xá

0,10

0,10

5

Bãi rác thôn Đại Lại

Ngô Quyền

0,10

0,10

6

Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Điềm Đông xã Minh Phượng

Minh Phượng

1,50

1,46

7

Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Trịnh Mỹ, Đại Nại xã Ngô Quyền

Ngô Quyền

1,60

1,57

8

Đấu giá quyền sử dụng đất xã Hải Triều

Hải Triều

0,72

0,71

9

Đấu giá quyền sử dụng đất khu xen kẹp xã Hải Triều

Hải Triều

0,29

0,06

10

Đấu giá quyền sử dụng đất xã Hưng Đạo

Hưng Đạo

1,81

1,79

11

Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Đồng Lạc xã Trung Dũng

Trung Dũng

0,73

0,70

12

Khu tái định cư Diệt Phát xã Thiện Phiến

Thiện Phiến

2,30

1,81

13

Khu dân cư mới Nu-10 (khu ĐH Phố Hiến)

Nhật Tân

9,50

9,17

14

Đấu giá quyền sử dụng xã Đức Thắng

Đức Thắng

1,00

1,00

15

Đấu giá quyền sử dụng xã Dị Chế

Dị Chế

2,00

2,00

16

Đấu giá quyền sử dụng Hòa Bình, Tiên Xá thị trấn Vương

Thị Trấn Vương

0,81

0,59

17

Nghĩa địa An Tào xã Cương Chính

Cương Chính

0,14

0,14

18

Nghĩa địa Đặng Xá xã Cương Chính

Cương Chính

0,20

0,20

19

MR nghĩa địa Hoàng Xá xã Trung Dũng

Trung Dũng

0,01

0,01

20

Nghĩa địa Ba Hàng xã Thủ Sỹ

Thủ Sỹ

0,30

0,30

21

Nghĩa địa Nội Lễ xã An Viên

An Viên

0,70

0,68

22

Đường phía bắc khu đại học

An Viên

0,47

0,47

23

Cải tạo, nâng cấp ĐT 376 (200 cũ)

Hưng Đạo

0,30

0,01

24

Mở rộng Đài tưởng niệm của huyện

Dị Chế

0,35

0,32

25

Sân thể thao Điềm Tây

Minh Phượng

0,20

0,19

26

Sân thể thao Nội Linh

Ngô Quyền

0,20

0,20

27

Sân thể thao Trịnh Mỹ

Ngô Quyền

0,20

0,20

28

Sân vận động của xã Hải Triều

Hải Triều

0,50

0,44

29

Sân thể thao Đồng Lạc

Trung Dũng

0,22

0,20

30

Trường Trung học cơ sở Dị Chế

Dị Chế

0,84

0,84

31

Trường Mầm non Minh Phượng

Minh Phượng

0,30

0,30

32

Trường Tiểu học An Tào

Cương Chính

0,70

0,70

III

HUYỆN PHÙ CỪ

57,42

51,44

1

Mở rộng Trung học cơ sở xã Nguyên Hòa

Nguyên Hòa

0,28

0,16

2

Mở rộng Trường Tiểu học xã Đoàn Đào

Đoàn Đào

0,25

0,25

3

Mở rộng Trường Mầm non xã Minh Tân

Minh Tân

0,23

0,23

4

Mở rộng Trường Mầm non xã Tống Phan

Tống Phan

0,80

0,80

5

Mở rộng Tiểu học Nhật Quang

Nhật Quang

0,36

0,32

6

Mở rộng Trung học cơ sở Nhật Quang

Nhật Quang

0,52

0,42

7

Xây dựng Trường Mầm non xã Minh Tiến

Minh Tiến

0,44

0,35

8

Mở rộng Trạm Y tế xã Nhật Quang

Nhật Quang

0,20

0,20

9

Mở rộng Trạm y tế xã Tiên Tiến

Tiên Tiến

0,20

0,20

10

Sân thể thao xã Đình Cao

Đình Cao

0,44

0,44

11

Sân thể thao xã Đoàn Đào

Đoàn Đào

0,70

0,69

12

Sân thể thao xã Minh Tân

Minh Tân

0,30

0,29

13

Sân Vận động xã Nhật Quang

Nhật Quang

0,97

0,95

14

Sân thể thao thôn Hoàng Tranh Minh Hoàng

Minh Hoàng

0,20

0,20

15

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Quế Lâm, Minh Hoàng

Minh Hoàng

0,83

0,76

16

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Võng Phan, An Cầu, Trà Dương xã Tống Trân

Tống Trân

1,56

0,76

17

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Trà Bồ

Phan Sào Nam

1,50

1,12

18

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Đoàn Đào (Đông Cáp và Đoàn Đào)

Đoàn Đào

1,89

1,86

19

Khu đấu giá cho nhân dân làm nhà ở

Đoàn Đào, TT Trần Cao

2,56

2,53

20

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

TT Trần Cao

2,00

1,90

21

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Thị Giang

Nguyên Hòa

0,74

0,73

22

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Phạm Xá, Kim Phương

Minh Tiến

1,48

1,08

23

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Đình Cao

Đình Cao

0,45

0,29

24

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Duyên Linh

Đình Cao

1,40

0,80

25

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Hoàng Xá, Tiên Tiến

Tiên Tiến

1,50

1,46

26

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Cát Dương, Tống Phan

Tống Phan

1,21

1,13

27

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Cát Dương, Tống Phan

Tống Phan

2,00

1,95

28

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Tam Đa, Tam Đa

Tam Đa

1,83

1,72

29

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Quang Xá

Quang Hưng

1,29

0,09

30

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Quang Yên + Nhật Lệ

Nhật Quang

1,60

1,40

31

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Quang Yên

Nhật Quang

1,40

1,37

32

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Minh Tân

1,18

1,15

33

Đất tái định cư cầu Minh Tân

Minh Tân

1,35

1,24

34

Bãi rác thôn Đoàn Đào

Đoàn Đào

0,05

0,05

35

Bãi rác thôn Ba Đông

Phan Sào Nam

0,03

0,03

36

Bãi rác Nghĩa Vũ, Minh Tân

Minh Tân

0,05

0,05

37

Bãi rác thôn Phạm Xá, Minh Tiến

Minh Tiến

0,12

0,12

38

Mở rộng nghĩa địa thôn Tống Xá, Phan Xá xã Tống Phan

Tống Phan

0,19

0,19

39

Mở rộng nghĩa địa thôn Phú Mãn, Trà Bồ, Ba Đông xã Phan Sào Nam

Phan Sào Nam

0,22

0,22

40

Mở rộng nghĩa địa thôn Nghĩa Vũ, Duyệt Văn, Duyệt Lễ xã Minh Tân

Minh Tân

0,24

0,24

41

Mở rộng nghĩa địa thôn Trần Hạ, Thượng, Cao Xá, thị trấn Trần Cao

TT Trần Cao

0,30

0,30

42

Mở rộng di tích đền Tống trân

Tống Trân

3,50

2,86

43

Mở rộng di tích đền Phượng Hoàng

Minh Tiến

3,00

2,90

44

Dự án nâng cấp đường ĐT 386 (đường 202 cũ)

Tiên Tiến, Nguyên Hòa, Tam Đa

2,85

2,85

45

Chợ Minh Tân

Minh Tân

0,47

0,44

46

Chợ thu mua nông sản

Tam Đa

2,30

2,26

47

Chợ Thôn Ba Đông

Phan Sào Nam

0,15

0,15

48

Xây dựng trại ấp trứng gà và văn phòng điều hành

Đình Cao, Tiến Tiến

10,29

9,94

IV

HUYỆN KIM ĐỘNG

37,71

34,27

1

Trường Quân sự tỉnh và Trung tâm giáo dục quốc phòng, an ninh

Xã Hiệp Cường

5,5

3,95

2

Nhà văn hóa huyện Kim Động

Thị trấn Lương Bằng

1,44

1,4

3

Trụ sở Quỹ tình thương trung ương

Thị trấn Lương Bằng

0,04

0,36

4

Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Kim Động

Thị trấn Lương Bằng

0,45

0,43

5

Đấu giá làm nhà ở thị trấn Lương Bằng (khu ông Moi)

Thị trấn Lương Bằng

1,47

1,13

6

Nhà máy nước Kim Động

Thị trấn Lương Bằng

2,7

2,7

7

Dự án nhà ở và chợ Trương Xá

Xã Toàn Thắng

8,52

6,96

8

Nhà máy sản xuất đồ hộp xuất khẩu xã Hiệp Cường

Xã Hiệp Cường

3,06

2,97

9

Sân vận động đa năng huyện Kim Động

Thị trấn Lương Bằng

1,3

1,3

10

Sản xuất vật liệu xây dựng Long Luân

Xã Phú Thịnh

0,8

0,64

11

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Song Mai

Xã Song Mai

1,5

1,5

12

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Phạm Ngũ Lão

Phạm Ngũ Lão

1,36

1,36

13

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Hiệp Cường

Xã Hiệp Cường

0,92

0,92

14

Mở rộng nghĩa địa xã Đức Hợp

Đức Hợp

1,45

1,45

15

Sân thể thao thôn Động Xá thị trấn Lương Bằng

Thị trấn Lương Bằng

2,00

2,00

16

Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện khu vực miền Bắc

17 xã, thị trấn

0,17

0,17

17

Đầu tư cải tạo nâng cấp lưới điện trung áp tỉnh Hưng Yên sử dụng nguồn vốn tín dụng ngành điện 3-vay vốn JICA

17 xã, thị trấn

0,17

0,17

18

Chống quá tải lưới điện các xã: Hiệp Cường, Đức Hợp

Xã Hiệp Cường

0,01

0,01

Xã Đức Hợp

0,01

0,01

19

Chống quá tải lưới điện huyện Kim Động giai đoạn 1 năm 2014

Xã Vũ Xá

0,01

0,01

Xã Chính Nghĩa

0,01

0,01

20

Chống quá tải lưới điện 0,4Kv xã Phạm Ngũ Lão, xã Hùng An

Xã Phạm Ngũ Lão

0,01

0,01

Xã Hùng An

0,01

0,01

21

Đấu giá quyền sử dụng đất

Xã Nhân La

0,8

0,8

22

Đấu giá quyền sử dụng đất

Xã Vĩnh Xá

1,2

1,2

23

Đấu giá quyền sử dụng đất

Xã Toàn Thắng

1,8

1,8

24

Cửa hàng xăng dầu xã Nghĩa Dân

Xã Nghĩa Dân

1,00

1,00

V

HUYỆN ÂN THI

64,07

51,91

1

Quốc lộ 38 mới xã Quảng Lãng

Quảng Lãng

4,10

3,42

2

Quốc lộ 38 mới TT. Ân Thi

TT Ân Thi

5,16

4,58

3

Quốc lộ 38 mới xã Quang Vinh

Quang Vinh

7,19

5,08

4

Quốc lộ 38 mới xã Tân Phúc

Tân Phúc

1,02

0,71

5

Quốc lộ 38 mới xã Bãi Sậy

Bãi Sậy

1,62

0,31

6

Quốc lộ 38 mới xã Hoàng Hoa Thám

Hoàng Hoa Thám

0,02

0,02

7

Quốc lộ 38 mới xã Phù Ủng

Phù Ủng

4,82

3,38

8

Xây dựng, mở rộng, nghĩa trang phục vụ di chuyển mồ mả khi thực hiện GPMB QL 38 mới

0,25

0,25

9

Đầu tư, cải tạo lưới điện trung áp tỉnh Hưng Yên sử dụng nguồn vốn tín dụng ngành điện 3 (PSL3) - vay vốn ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản - JICA

Huyện Ân Thi

0,22

0,22

10

Chống quá tải lưới điện các xã Phù Ủng, Hồ Tùng Mậu, Đa Lộc, Đặng Lễ, Hạ Lễ, TT Ân Thi

Phù Ủng, Đa Lộc, Đặng Lễ, Hạ Lễ, TT Ân Thi

0,03

0,03

11

Chống quá tải lưới điện sau trung tâm Hưng Long

Phù Ủng

0,01

0,01

12

Chống quá tải lưới điện huyện Ân Thi giai đoạn 2

Huyện Ân Thi

0,01

0,01

13

Chống quá tải các xã Cẩm Ninh, Hồ Tùng Mậu, Hoàng Hoa Thám, Đa Lộc

Cẩm Ninh, Hồ Tùng Mậu, Hoàng Hoa Thám, Đa Lộc

0,04

0,04

14

Dự án sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, tăm tre và hương xuất khẩu của hộ kinh doanh Nguyễn Đức Tiến trên địa bàn xã Hồng Vân

0,49

0,49

15

Mở rộng bến xe

TT Ân Thi

0,40

0,40

16

Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện

TT Ân Thi

0,40

0,30

17

Mở rộng tỉnh lộ 200 cũ đoạn từ Công ty Formart tới tỉnh lộ 200 mới

0,05

0,05

18

Công ty TNHH Tân Vệt Đại Thành thuộc Cụm công nghiệp Quang Vinh - Vân Du

TT Ân Thi

0,80

0,60

19

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của công ty S_ Việt Nam thuộc Cụm công nghiệp Quang Vinh - Vân Du

Quang Vinh

1,79

1,76

20

Nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép của Công ty TNHH Hoàng Anh UK thuộc Cụm công nghiệp Quang Vinh - Vân Du

Quang Vinh

2,33

2,17

21

Nhà máy sản xuất sản phẩm nội thất Văn Phú

Phù Ủng

3,36

3,20

22

Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Thuận An OFICE thuộc Cụm công nghiệp Quang Vinh - Vân Du

Quang Vinh

1,20

1,20

23

Nhà máy may mặc của công ty TNHH Trường Phúc Hưng Yên thuộc Cụm công nghiệp Quang Vinh - Vân Du

Xã Quang Vinh

1,70

1,64

24

Dự án xây dựng hệ thống cấp nước tập trung xã Phù Ủng

Xã Phù Ủng

0,52

0,52

25

Xây dựng Trường THCS Phạm Huy Thông

TT Ân Thi

1,51

1,43

26

Bãi rác thải sinh hoạt xã Hạ Lễ

Hạ Lễ

0,06

0,06

27

Xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa TT Ân Thi

TT Ân Thi

1,00

1,00

28

Dự án đấu giá đất cho nhân dân làm nhà

TT Ân Thi

4,30

3,50

29

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Xã Đào Dương

1,50

1,50

30

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Xã Quang Vinh

1,50

0,25

31

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Xã Nguyễn Trãi

1,50

1,30

32

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Hạ Lễ

1,50

0,80

33

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Phù Ủng

2,53

1,97

34

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Quảng Lãng

1,00

0,80

35

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Đặng Lễ

1,50

1,20

36

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Hoàng Hoa Thám

1,00

0,90

37

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Bãi Sậy

1,50

1,50

38

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Tân Phúc

1,00

1,00

39

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Tiền Phong

0,55

0,45

40

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Vân Du

1,00

1,00

41

Dự án đầu tư đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở

Đa lộc

1,00

0,83

42

Sân thể thao xã Hạ Lễ

Hạ Lễ

0,40

0,15

43

Xây dựng Cửa hàng xăng dầu Phù Ủng

Phù Ủng

0,48

0,47

44

Dự án xây dựng khuôn viên cây xanh vui chơi giải trí, trung tâm bơi lội thể thao, các dịch vụ kinh doanh thương mại

TT Ân Thi

1,71

1,43

VI

HUYỆN KHOÁI CHÂU

11,90

9,72

1

Nhà máy may Minh Anh - Công ty cổ phần may Minh Anh Khoái Châu

Phùng Hưng

3,81

3,70

2

Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT 384 (đường 204 cũ) đoạn từ Km 8 + 500 đến Km 11 + 112 (Bô Thời- Xuân Trúc)

Hồng Tiến

0,11

0,09

3

Nâng cấp cải tạo ĐT.384 (đường 204 cũ) đoạn Dốc Kênh - Cầu Khé.

Phùng Hưng, Bình Kiều, Liên Khê

0,10

0,10

4

Xây dụng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu

An Vĩ

0,60

0,07

5

Dự án xây dựng khu dân cư mới Liên Khê

Liên Khê

1,40

0,05

6

Bãi rác thải xã Đại Hưng

Đại Hưng

1,30

1,30

7

Dự án xây dựng khu dân cư mới xã Việt Hòa

Việt Hòa

1,36

1,36

8

Dự án xây dựng khu dân cư mới xã Đồng Tiến

Đồng Tiến

1,22

1,05

9

Dự án Chợ xã An Vĩ

An Vĩ

2,00

2,00

VII

HUYỆN YÊN MỸ

81,75

60,54

1

Nhà máy sản xuất phân bón Sơn Luyến

Yên Phú

3,56

0,54

2

Khu sinh thái Kim Ngân thuộc cụm công nghiệp Yên Phú

Yên Phú

Đồng Than

2,22

1,42

3

Nhà máy nước sạch

Trung Hưng

0,35

0,34

4

Đường đi Ngọc Long

Nghĩa Hiệp

0,50

0,20

5

Cầu Lực Điền (giai đoạn 1)

Trung Hưng

Lý Thường Kiệt

4,11

1,74

6

Cầu Lực Điền (giai đoạn 2)

Lý Thường Kiệt

3,29

3,29

7

Nút giao Quốc lộ 39 với cầu Lực Điền

Lý Thường Kiệt

1,61

1,28

8

Nâng cấp đường giao thông liên xã

TT Yên Mỹ

3,14

2,52

9

Nâng cấp đường giao thông liên xã

TT Yên Mỹ

Tân Lập

Thanh Long

5,40

4,14

10

Nâng cấp đường giao thông liên xã

Tân Lập

Thanh Long

5,40

4,89

11

Đường tỉnh 200

Tân Lập

Trung Hòa

Tân Việt

Giai Phạm

Ngọc Long

9,66

2,62

12

Đường liên xã Minh Châu

Minh Châu

0,50

0,50

13

Mở rộng đường vào thôn Từ Tây xã Yên Phú

Yên Phú

0,10

0,10

14

Kênh thoát nước (Giai Phạm - Ngọc Long-Nghĩa Hiệp)

Giai Phạm - Ngọc Long - Nghĩa Hiệp

1,50

1,50

15

Đường dây điện 110KV 04 mạch Kim Động - Khoái Châu

Lý Thường Kiệt

0,07

0,07

16

Trạm y tế xã Yên Hòa

Yên Hòa

0,15

0,15

17

Trạm y tế xã Minh Châu

Minh Châu

0,25

0,19

18

Mở rộng Trường Trung học cơ sở xã Trung Hòa

Trung Hòa

0,33

0,26

19

Trung tâm GD thường xuyên Phố Nối

Liêu Xá

1,99

1,73

20

Điểm tập kết rác thải thôn Thung Linh xã Yên Hòa

Yên Hòa

0,31

0,24

21

Điểm tập kết rác thôn Mễ Hạ, Từ Tây xã Yên Phú

Yên Phú

0,04

0,02

22

Điểm tập kết rác thôn Xuân Lai xã Minh Châu

Minh Châu

0,04

0,04

23

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Đồng Than

Đồng Than

0,74

0,74

24

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Thanh Long

Thanh Long

1,35

0,67

25

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Việt Cường

Việt Cường

1,06

0,46

26

Khu tái định cư đường 200 xã Ngọc Long

Ngọc Long

0,90

0,83

27

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Ngọc Long

Ngọc Long

1,02

0,78

28

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Lý Thường Kiệt

Lý Thường Kiệt

2,42

2,37

29

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Liêu Xá

Liêu Xá

0,99

0,99

30

Khu tái định cư thôn Thổ Cốc xã Tân Lập

Tân Lập

3,00

2,47

31

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở thôn Hoan Ái xã Tân Việt

Tân Việt

0,75

0,75

32

Khu tái định cư đường 200 xã Tân Việt

Tân Việt

0,70

0,70

33

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở thôn Quảng Uyên xã Minh Châu

Minh Châu

0,29

0,20

34

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở khu vực Xuân Lai - Bắc Khu

Minh Châu

1,00

0,97

35

Khu tái định cư phục vụ thu hồi đường dẫn cầu Lực Điền

Trung Hưng

1,55

1,55

36

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Trung Hưng

Trung Hưng

0,89

0,89

37

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở thôn Bùi Xá xã Trung Hòa

Trung Hòa

1,00

0,93

38

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Nghĩa hiệp

Nghĩa Hiệp

0,84

0,82

39

Khu tái định cư đường 200 xã Giai Phạm

Giai Phạm

0,78

0,78

40

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở TT Yên Mỹ - vị trí 1

TT Yên Mỹ

1,90

1,83

41

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở TT Yên Mỹ - vị trí 2

TT Yên Mỹ

4,12

4,10

42

Nghĩa trang liệt sĩ

Tân Lập

1,00

1,00

43

Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ

Tân Lập

1,36

0,96

44

Nghĩa địa thôn Đỗ Xá, Ông Tố, Nghĩa Trang

TT Yên Mỹ

0,23

0,23

45

Công ty Hưng Phú

Nghĩa Hiệp

5,22

3,74

46

Nhà máy nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Phúc Lộc

Lý Thường Kiệt

2,22

2,14

47

Trung tâm Thương mại dịch vụ Sông Hồng

Liêu Xá

1,90

1,86

VIII

HUYỆN VĂN LÂM

126,63

101,01

1

Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất ống và phụ kiện nhựa PPR của công ty TNHH thiết bị điện nước Phúc Hà thuộc cụm công nghiệp Tân Quang

Xã Tân Quang

1,96

1,72

2

Dự án xưởng xử lý ắc quy, chì, phế thải và tái chế nhựa, kim loại mầu của Công ty TNHH Làng Nghề Đông Mai (thôn Đông Mai, giáp Công ty TNHH Ngọc Thiên) thuộc cụm công nghiệp Chỉ Đạo

Xã Chỉ Đạo

2,60

2,45

3

Dự án xưởng xử lý ắc quy, chì, phế thải và tái chế nhựa, kim loại mầu của Công ty TNHH Minh Quang (thôn Đông Mai, giáp Công ty TNHH Ngọc Thiên) thuộc cụm công nghiệp Chỉ Đạo

Xã Chỉ Đạo

1,00

0,91

4

Đường giao thông của Trung tâm thương mại TECHWOOD

Thị trấn Như Quỳnh

0,18

0,18

5

Đường giao thông của Siêu thị nội thất Bắc Việt