HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 16-NQ/HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 1991

NGHỊ QUYẾT

Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống nông dân

______________

Sau khi nghe Uỷ ban Nhân dân Thành phố báo cáo tình hình nông nghiệp thời gian qua, những biện pháp đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống nông dân trong thời gian tới; nghe Ban Kinh tế - Kế hoạch - Ngân sách của Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa X kỳ họp thứ 8 đã thảo luận quyết nghị:

I. Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp đã góp phần quan trọng trong thực hiện 3 chương trình kinh tế lớn của thành phố. Ngoài phần tự cân đối về lương thực thực phẩm cho gần 1 triệu dân ngoại thành, đã cung cấp một phần lương thực, thực phẩm cho nhân dân nội thành, nội thị và góp phần tăng thêm nông sản xuất khẩu.

Tuy nhiên kết quả sản xuất những năm qua phát triển chậm, phổ biến vẫn ở tình trạng độc canh, sản xuất nhỏ, manh mún. Năng suất lúa không tăng, đàn lợn giảm sút, nhất là vụ Đông Xuân vừa qua mất mùa, đời sống nhân dân ngoại thành có nhiều khó khăn.

Nguyên nhân: Ngoài các yếu tố khách quan như thời tiết thất thường, sâu bệnh phát triển, đồng đất chua mặn thì nguyên nhân chủ quan là:

- Tổ chức chỉ đạo sản xuất nông nghiệp chưa tập trung đúng mức, thiếu kiểm tra đôn đốc và thiếu những biện pháp tích cực cụ thể tháo gỡ khó khăn cho nông nghiệp, trong quá trình sản xuất, nhất là thiếu nhạy bén phát hiện thời tiết không thuận để xử lý kịp thời. Vốn đầu tư cho sự nghiệp phát triển kinh tế nông nghiệp chiếm tỉ lệ thấp và hiệu quả chưa cao.

- Ban quản lý HTX chậm được củng cố phù hợp với cơ chế mới. Chưa tạo ra được những điều kiện đảm bảo ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Tình trạng khoán trắng để hộ nông dân tự lo liệu còn phổ biến. Mặt khác nhiều hộ nông dân chưa thích nghi với cơ chế sản xuất hàng hóa, còn tư tưởng bảo thủ, ỷ lại.

II. Trong những năm tới phải coi trọng sản xuất nông nghiệp nhằm ổn định và từng bước cải thiện đời sống nông dân; góp phần tăng thêm nông sản hàng hóa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

1. Mục tiêu chủ yếu trong các năm tới:

- Bảo đảm diện tích lúa ổn định 2 vụ: 92.000 ha, phấn đấu năng suất bình quân: 65 tạ/ha/năm trở lên. Trước mắt phấn đấu đạt năng suất vụ mùa 199: 35 tạ/ha. Tìm thị trường tiêu thụ rau quả, thịt lợn, để phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp.

2. Các biện pháp chính là:

+ Về giống: tiếp tục nâng cao chất lượng hạt giống, con giống. Tạo một bộ giống lúa phù hợp với ruộng đất từng vùng, củng cố hệ thống sản xuất giống cấp 1và hợp tác xã sản xuất giống cấp 2.Thực hiện cấp 2 hóa giống lúa trên toàn bộ diện tích gieo, cấy. Thành phố bù chênh lệch cho sản xuất giống nguyên chủng giống mới và giống cấp 1. Hợp tác xã phải thực hiện điều hành cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng theo sự hướng dẫn của Sở Nông - Lâm nghiệp.

+ Về bảo vệ thực vật và thú y: Kiện toàn hệ thống tổ chức bảo vệ cây trồng và con nuôi từ thành phố đến hợp tác xã: Trước hết các HTX phải chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Kiểm tra chặt chẽ chất lượng các loại thuốc phòng trừ dịch bệnh. Khi có dịch bệnh xảy ra phải có các biện pháp tích cực để dập tắt kịp thời, tránh lây lan.

+ Về phân bón: Thành phố dành một phần ngoại tệ nhập thêm đạm urê, ngoài số lượng Trung ương cân đối, để đủ định lượng bón cho mỗi sào theo định mức và kip thời vụ. Vận động khuyến khích nông dân sử dụng các loại phân khác bón lót và bón đúng thời kỳ sinh trưởng cây trồng. Công ty vật tư nông nghiệp tổ chức bán trực tiếp rộng rãi, đúng giá các loại phân bón cho các hộ dân.

+ Về tưới tiêu nước: Đầu tư nâng cấp để khai thác hệ thống thủy lợi hiện có. Bằng nguồn vốn trợ cấp của thành phố kết hợp với việc huy động và sử dụng có hiệu quả ngày công nghĩa vụ, công ích, lao động nông nhàn để nạo vét kênh mương, làm thủy lợi nội đồng ; cải tạo đồng ruộng nhằm tưới tiêu hợp lý. Thực hiện tiết kiệm công sức, năng lượng, nhiên liệu giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

+ Tính toán đầu tư ngân sách cho sản xuất nông nghiệp một cách thỏa đáng vào các khâu trọng yếu để mang lại hiệu quả thiết thực. Thực hiện tốt chủ trương đưa các cán bộ kỹ thuật về cơ sở hướng dẫn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm, nhân điển hình các hợp tác xã, hộ nông dân làm kinh tế giỏi trong nông thôn.

+ Tiếp tục chấn chỉnh hệ thống tổ chức chỉ đạo về phục vụ sản xuất nông nghiệp từ thành phố đến các huyện và HTX, làm rõ chức năng quản lý Nhà nước và chức năng quản lý sản xuất kinh doanh. Sắp xếp lại tổ chức dịch vụ theo hệ thống quản lý nghành, giảm cấp trung gian đi thẳng tới người sản xuất, trước hết là dịch vụ phân bón, bảo vệ thực vật, con nuôi, thủy nông.

Củng cố để nâng cao vai trò của Ban quản lý Hợp tác xã. Thường xuyên bồi dưỡng trình độ năng lực của ban quản lý HTX để điều hành tốt các khâu trọng yếu mà mỗi hộ nông dân không làm được hoặc làm kém hiệu quả. Đồng thời phát huy tính tự chủ của các hộ nông dân.

+ Mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, nhất là rau và thịt lợn. Ngân hàng nông nghiệp nhanh chóng đổi mới quan hệ tín dụng đẩy mạnh cho hộ nông dân vay vốn để khai thác tiềm năng phát triển sản xuất.

3. Trước mắt tập trung chỉ đạo gieo cấy chăm sóc lúa mùa sớm và tăng diện tích cây vụ đông, rau, màu lương thực ngắn ngày. Nghành lương thực mở rộng bán lẻ ra các huyện ngoại thành để bình ổn giá lương thực, các địa phương cần phát động rộng rãi từng người, từng hộ nông dân đẩy mạnh sản xuất tự khắc phục khó khăn; kết hợp với việc động viên tinh thần tương thân tương ái đùm bọc lẫn nhau; Đồng thời sử dụng có hiệu quả sự hỗ trợ của nhà nước để hạn chế tình hình thiếu đói, đặc biệt quan tâm các đối tượng chính sách.

Hội đồng Nhân dân Thành phố giao cho Ủy ban Nhân dân tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Yêu cầu các cấp, các nghành tăng cường công tác vận động, kiểm tra đôn đốc để việc thực hiện Nghị quyết của HĐND đạt hiệu quả thiết thực./. 

Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Phong