HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/2015/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẦU TƯ TU BỔ DI TÍCH QUỐC GIA VÀ DI TÍCHCẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2016 -2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hànhvăn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03tháng 12 năm 2004;

Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2598/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Ủyban nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết về Cơ chế tu bổ di tích quốcgia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩmtra số 38/BC-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồngnhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đầu tưtu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2020 như sau:

1. Mục tiêu: tu bổ và dựng nhà bia 27 di tích và hạng mục di tíchquốc gia, 139 di tích cấp tỉnh đã xuống cấp nghiêm trọng nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di tích trên địa bàntỉnh (danh mục và phân kỳ đầu tư tu bổ di tích theo phụ lục đính kèm).

2. Tổng mức đầu tư:80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)

3. Thời gian và tiến độthực hiện:từ năm 2016 đến hết năm 2020.

4. Nguồn vốn đầu tư

a) Các dự án tu bổ di tích quốc gia: nguồn kinh phí chủ yếu từ ngân sáchtỉnh.

b) Các dự án tubổ di tích cấp tỉnh: nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, nguồn đối ứng từngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dântỉnh:

1. Quy định mức hỗ trợtừ ngân sách tỉnh để đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh đối vớitừng dự án cụ thể.

2. Đối với nhữngnội dung phát sinh trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhấtvới Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để giải quyết và báo cáo Hội đồng nhândân tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân vàđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hộiđồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khoá VIII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 07 tháng 7năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

PHỤ LỤC

DANH MỤC VÀ PHÂNKỲ ĐẦU TƯ TU BỔ DI TÍCH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐNDtỉnh)

A. NĂM2016:

I. Di tích quốcgia

STT

Tên di tích

Địa điểm

1

Căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà

Duy Sơn, Duy Xuyên

2

Nhóm tháp Chăm Khương Mỹ

Tam Xuân 1, Núi Thành

3

Phật viện Đồng Dương

Bình Định Bắc, Thăng Bình

4

Tượng đài Chiến thắng Cấm Dơi

Đông Phú, Quế Sơn

5

Tượng đài Chiến thắng Trà Đốc

Trà Đốc, Bắc Trà My

II. Di tíchcấp tỉnh

STT

Tên di tích

Địa điểm

* Tu bổ di tích

1

Tứ bàn tiền hiền Tự sở

Phước Hòa, Tam Kỳ

2

Nhà thờ tộc Đinh

Cẩm Nam, Hội An

3

Căn cứ Ao Lầy Kỳ Thịnh

Phú Thịnh, Phú Ninh

4

Đình tiền hiền Thái Đông

Bình Nam, Thăng Bình

5

Vụ thảm sát Thủy Bồ

Điện Thọ, Điện Bàn

6

Đình Châu Sơn

Quế An, Quế Sơn

7

Đình Khương Hội

Tam Hiệp, Núi Thành

8

Lăng Bà Thu Bồn

Duy Tân, Duy Xuyên

9

Nhà ông Nguyễn Y Kế

Tam Hiệp, Núi Thành

10

Sự kiện Hầm Hấn

Duy Phước, Duy Xuyên

11

Địa điểm Văn Từ Phủ Điện Bàn

Điện Trung, Điện Bàn

* Dựng bia: 16 di tích

B. NĂM 2017

I. Di tích quốcgia

STT

Tên di tích

Địa điểm

1

Căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà

Duy Sơn, Duy Xuyên

2

Nhóm tháp Chăm Khương Mỹ

Tam Xuân 1, Núi Thành

3

Phật viện Đồng Dương

Bình Định Bắc,Thăng Bình

4

Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam

Tiên Sơn, Tiên Phước

II. Di tíchcấp tỉnh

STT

Tên di tích

Địa điểm

* Tu bổ di tích

1

Đình Phương Hòa

Phước Hòa, Tam Kỳ

2

Yến nghệ tổ miếu

Cẩm Thanh, Hội An

3

Mộ Nguyễn Đắc Thọ

Quế Xuân1, Quế Sơn

4

Mộ Nguyễn Dục

Tam Đàn, Phú Ninh

5

Miếu Bà Hương

Duy Sơn, Duy Xuyên

6

Mộ tiền hiền Trương Công Trung

Điện Thắng Nam, Điện Bàn

7

Đình Ái Mỹ Đông

Đại An, Đại Lộc

8

Mộ Nguyễn Đình Hiến

Quế Lộc, Nông Sơn

9

Giếng nước Đại biểu Quốc hội

Bình Lâm, Hiệp Đức

10

Văn miếu huyện Duy Xuyên

Nam Phước, Duy Xuyên

11

Đền thờ và lăng mộ Nguyễn Hữu Cảnh

Điện Thắng Bắc, Điện Bàn

12

Cồn Miếu

Đại Minh, Đại Lộc

* Dựng bia: 14 di tích

C. NĂM 2018

I. Di tích quốcgia

STT

Tên di tích

Địa điểm

1

Căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà

Duy Sơn, Duy Xuyên

2

Nhóm tháp Chăm Khương Mỹ

Tam Xuân 1, Núi Thành

3

Phật viện Đồng Dương

Bình Định Bắc,Thăng Bình

4

Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam

Tiên Sơn, Tiên Phước

II. Di tíchcấp tỉnh

STT

Tên di tích

Địa điểm

* Tu bổ di tích

1

Nhà lao Hội An

Sơn Phong, Hội An

2

Núi chùa Quảng Phú

An Phú, Tam Kỳ

3

Địa đạo Gò Dân

Tam Dân, Phú Ninh

4

Mộ nhà văn Chu Cẩm Phong

Duy Tân, Duy Xuyên

5

Mộ Lê Đình Dương

Điện Quang, Điện Bàn

6

Miếu Thừa Bình

Đại Quang, Đại Lộc

7

Mộ Phạm Nhữ Tăng

Quế Phú, Quế Sơn

8

Chùa Hang

Tam Nghĩa, Núi Thành

9

Cuộc đấu tranh Cây Cốc

Tiên Thọ, Tiên Phước

10

Cụm Địa đạo ANông

Anông, Tây Giang

11

Ruộng bậc thang Chuôr, ARầng

Xã Axan, Tây Giang

* Dựng bia: 19 di tích

D. NĂM 2019

I. Di tích quốcgia

STT

Tên di tích

Địa điểm

1

Căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà

Duy Sơn, Duy Xuyên

2

Nhóm tháp Chăm Khương Mỹ

Tam Xuân 1, Núi Thành

3

Phật viện Đồng Dương

Bình Định Bắc, Thăng Bình

4

Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam

Tiên Sơn, Tiên Phước

II. Di tích cấp tỉnh

STT

Tên di tích

Địa điểm

* Tu bổ di tích

1

Khu miếu tổ nghề gốm Nam Diêu

Thanh Hà, Hội An

2

Mộ Lê Tấn Trung

Trường Xuân, Tam Kỳ

3

Địa đạo Gò Nông

Tam Thái, Phú Ninh

4

Nhà thờ, mộ tiền hiền tộc Ngô Kế Xuyên

Bình Trung, Thăng Bình

5

Đình làng Phú Nham Tây

Duy Sơn, Duy Xuyên

6

Mộ Phạm Phú Thứ

Điện Trung, Điện Bàn

7

Mộ Lê Đại Lang

Quế Phú, Quế Sơn

8

Nghĩa địa Cá Ông

Tam Hải, Núi Thành

9

Động Hà Sống

Đại Đồng, Đại Lộc

10

Chiến thắng đồn Thu Bồn

Duy Tân, Duy Xuyên

11

Thành tỉnh Quảng Nam

Vĩnh Điện, Điện Bàn

* Dựng bia: 19 di tích

E. NĂM 2020

I. Di tích quốcgia

STT

Tên di tích

Địa điểm

1

Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam

Tiên Sơn, Tiên Phước

2

Nhóm tháp Chăm Chiên Đàn

Tam An, Phú Ninh

3

Vụ thảm sát Vĩnh Trinh

Duy Trinh, Duy Xuyên

4

Thành Trà Kiệu

Duy Sơn, Duy Xuyên

5

Mộ Thượng thư Trương Công Hy

Điện Thắng Trung, Điện Bàn

6

Mộ Chí sĩ Trần Quí Cáp

Điện Phước, Điện Bàn

II. Di tíchcấp tỉnh

STT

Tên di tích

Địa điểm

* Tu bổ di tích

1

Đình Thanh Hà

Thanh Hà, Hội An

2

Vụ thảm sát Phước Châu

Bình Triều, Thăng Bình

3

Đình Mỹ Xuyên Đông

Nam Phước, Duy Xuyên

4

Mộ Phạm Tuấn

Điện Quang, Điện Bàn

5

Mộ Đỗ Đăng Tuyển

Đại Cường, Đại Lộc

6

Mộ tiến sĩ Phan Quang

Quế Châu, Quế Sơn

7

Đồn Cao Lao

Bình Lâm, Hiệp Đức

8

Mộ Trần Huỳnh

Tiên Thọ, Tiên Phước

9

Căn cứ kháng chiến Huyện ủy Quế Tiên

Thăng Phước, Hiệp Đức

10

Nhà bà Lê Thị Sưu

Quế Hiệp, Quế Sơn

11

Đình Vĩnh Bình

Tam Thăng, Tam Kỳ

12

Đình Bồ Mưng

Điện Thắng Bắc, Điện Bàn

* Dựng bia: 14 di tích