HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/2015/NQ-UBND

Đồng Nai, ngày 16 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH,BỔ SUNG ĐIỀU 1 VÀ BIỂU MỨC THU PHÍ TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 118/2014/NQ-HĐND NGÀY 11 THÁNG7 NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI VỀ PHÍ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀILIỆU ĐẤT ĐAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày15/9/2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệuvề tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Thông tư số 33/2013/TT-BTNMT ngày25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế kỹthuật lưu trữ tài liệu đất đai;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về xây dựng, quản lý, khaithác hệ thống thông tin đất đai;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4978/TTr-UBND ngày29/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh, bổ sung Nghịquyết số 118/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Đồng Nai về phí khaithác và sử dụng tài liệu đất đai; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sáchvà tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tạikỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua nội dung điềuchỉnh, bổ sung Điều 1 và Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Nghị quyết số118/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về phí khaithác và sử dụng tài liệu đất đai, cụ thể như sau:

1. Bổ sung điểm đ vào Khoản 2, Điều 1 như sau:

“đ) Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và sửdụng các loại tài liệu đất đai, cụ thể như sau:

- Danh mục dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu đất đai;

- Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đãđược cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;

- Khung giá đất, bảng giá đất đã công bố;

- Thông tin về các thủ tục hành chính trong lĩnhvực đất đai;

- Các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai”.

2. Bổ sung Khoản 5 vào Điều 1 như sau:

“5. Đơn vị, tổ chức thu phí

a) Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên vàMôi trường.

b) Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Sở Tàinguyên và Môi trường'’.

3. Điều chỉnh Biểu mức thu phí

“Điều chỉnh Mục I - Hồ sơ tài liệu đất đai tại Biểumức thu phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 củaHội đồng nhân dân tỉnh; cụ thể như sau:

a) Bãi bỏ loại tài liệu tại thứ tự số 6 - hồ sơ quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất và thứ tự số 8 - hồ sơ xây dựng bảng giá đất.

b) Sửa đổi tên loại tài liệu tại thứ tự số 18“Thông tin quy hoạch của thửa đất” thành “Thông tin chi tiết của thửa đất”.”

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Naitổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, hàng năm báo cáo kết quả thực hiệncho Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi củaquy định pháp luật về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai hoặc chỉ số giátiêu dùng cả nước biến động trên 20% (theo số liệu thống kê của Tổng cục thốngkê) thì Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnhmức thu phí cho phù hợp.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, cácBan Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theoquy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyđược Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Những nội dung còn lại của Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐNĐ tỉnh Đồng Nai không bị điều chỉnh vẫn giữ nguyên giátrị pháp lý.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tình ĐồngNai khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2015./.


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A+B);
- Văn phòng Chính phủ (A+B);
- Bộ Tài chính:
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Đồng Nai, LĐĐN; Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư