HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 9 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA KINH PHÍ LẬP QUYHOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNGNINH
KHOÁ XII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày16/12/2002;

Saukhi xem xét Tờ trình số 5079/TTr-UBND ngày 11/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh;Báo cáo thẩm tra số 83/BC-HĐND ngày 12/9/2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hộiđồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾTNGHỊ:

Điều1. Thôngqua kinh phí lập quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020,tầm nhìn đến năm 2030.

1. Tổng kinh phí lập quy hoạch: 44.764.072.500 đồng

(Bằngchữ: Bốn mươi bốn tỷ, bảy trăm sáu mươi tư triệu, không trăm bảy mươi hainghìn, năm trăm đồng)

2. Nguồn kinh phí lập quy hoạch: Từ nguồn ngân sách Tỉnh

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổchức triển khai thực hiện theo quy định; giao Thường trực Hội đồng nhân dân,các Ban, các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thựchiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XII, kỳhọp thứ 16 thông qua ngày 30/9/2014 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long