HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/2010/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

V/V QUẢN LÝ NGÂN SÁCH THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH 2011 TỈNHBẮC NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngânsách nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;

Sau khi xem xét báocáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện phân cấp quản lý ngân sách thời kỳ2007 - 2010; xây dựng phân cấp quản lý ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách2011; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảoluận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình “V/v phân cấp quản lý ngân sách thời kỳổn định ngân sách 2011 tỉnh Bắc Ninh” do UBND tỉnh trình.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2010.

Thường trực HĐND, cácBan HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, đôn đốc, kiểm tra việcthực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐNDtỉnh Bắc Ninh khóa XVI, kỳ họp thứ 21 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ