HĐND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

__________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

KHOÁ XVK, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND ngày 26 tháng 3 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ;

Xét Tờ trình số 7029/TTr UBND ngày 04 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Nghệ An;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế & Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An với các nội dung sau:

1. Mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 3.000.000đ/1 lần thẩm định.

2. Đối tượng nộp phí thẩm định hồ sơ cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An: các đối tượng có nhu cầu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tỉnh Nghệ An thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của UBND tỉnh Nghệ An phải nộp phí thẩm định cấp phép theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:

1. Sở Công nghiệp tỉnh Nghệ An có trách nhiệm tổ chức thu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đối tượng nộp phí kịp thời và quyết toán tiền phí thu được theo quy định hiện hành.

2. Cơ quan thu phí được trích để lại 40% số phí thu được để chi phí cho hoạt động thẩm định và tổ chức thu phí, 60% còn lại nộp ngân sách.

3. Đơn vị thu phí sử dụng biên lai thu phí do Cục thuế Nghệ An phát hành.

Điều 3. Giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của Chính phủ, ban hành quy định mức thu và quản lý thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2006.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thế Trung