HĐND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2006
NGHỊ QUYẾT

Về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/ 2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ;

Xét Tờ trình số 7030/TTr-UBND ngày 04/12/2006 của UBND tỉnh Nghệ An;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế & Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An với những nội dung sau:

1. Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình thuộc diện phải có giấy phép xây dựng:

- Nhà ở riêng lẻ của nhân dân không phân biệt cao tầng hoặc thấp tầng thu 50.000 đồng/01 giấy phép.

- Các công trình khác thu 100.000 đồng/01 giấy phép.

- Trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng kể cả nhà ở của nhân dân cũng như công trình khác thu 10.000 đồng/lần gia hạn và chỉ gia hạn một lần cho khởi công.

2. Đối tượng nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng: Các chủ đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An trước khi khởi công xây dựng công trình phải có giấy phép xây dựng, kể cả công trình đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở (trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này) và phải nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

3. Chưa thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng đối với:

- Công trình thuộc bí mật nhà nước được xác định bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Công trình phải xây dựng theo lệnh khẩn cấp được xác định bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Công trình tạm phục vụ xây dựng công trình chính, bao gồm công trình tạm của chủ đầu tư và công trình tạm của nhà thầu nằm trong sơ đồ tổng mặt bằng công trường xây dựng đã được phê duyệt;

- Công trình xây dựng theo tuyến không qua đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Các công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình;

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (bao gồm các công trình: nhà máy xử lý rác thải, bãi chôn lấp rác, cấp nước, thoát nước, đường, kênh, mương,..) có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng thuộc các xã vùng sâu, vùng xa không vi phạm các khu vực bảo tồn di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá;

- Nhà ở riêng lẻ tại các vùng sâu, vùng xa không thuộc đô thị; điểm dân cư nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng:

1. Các cơ quan cấp giấy phép xây dựng đồng thời là cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng:

- Cấp tỉnh: Sở Xây dựng;

- Cấp huyện: UBND huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò;

- Cấp xã: UBND xã, phường, thị trấn.

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 21, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Cơ quan thu lệ phí có trách nhiệm tổ chức thu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đối tượng nộp lệ phí kịp thời và quyết toán tiền lệ phí thu được theo đúng quy định hiện hành.

2. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng được trích một phần cho cơ quan thu lệ phí để chi phí cho hoạt động cấp giấy phép và tổ chức thu lệ phí, số còn lại nộp ngân sách nhà nước. Mức trích cụ thể cho các cơ quan cấp giấy phép xây dựng cụ thể như sau:

- Sở Xây dựng, UBND thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò: trích để lại 30%, nộp ngân sách 70% số lệ phí thu được;

- UBND các huyện còn lại: trích để lại 50%, nộp ngân sách 50% số lệ phí thu được;

- UBND xã, phường, thị trấn: trích để lại 100% số lệ phí thu được.

3. Đơn vị thu lệ phí sử dụng biên lai thu lệ phí do Cục thuế Nghệ An phát hành.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An căn cứ Nghị quyết này và các quy định của Chính phủ, ban hành quy định mức thu và quản lý thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2006.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thế Trung