HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/2015/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 10 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀCHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH HỖ TRỢ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH NGHỆ AN, GIAI ĐOẠN2015-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTCngày 13/4/2011 của Liên Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tàichính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia về Xây dựngnông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 02/12/2013 của Liên Bộ Nông nghiệp và PTNT,Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Thông tư liên tịch số: 26/2011 /TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờtrình số 2761/TTr-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2015;

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế -Ngân sách và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định một số chính sách khuyếnkhích hỗ trợ trong Xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng :

Các xã và các huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩnnông thôn mới giai đoạn 2015-2020.

Điều 2. Chính sách khuyến khíchhỗ trợ

1. Hỗ trợ xi măng cho các xã làm đường giao thôngnông thôn:

a) Điều kiện hỗ trợ: Đường giao thông nông thônbằng bê tông xi măng phải nằm trong quy hoạch NTM được duyệt, được thiết kếtheo quy định tại Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thôngVận tải.

b) Mức hỗ trợ:

- Đối với các xã thuộc 6 huyện miền núi gồm: KỳSơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu và Quỳ Hợp: Hỗ trợ tối đa 08km đường bê tông xi măng.

- Đối với các xã còn lại: Hỗ trợ tối đa 06 km đườngbê tông xi măng.

c) Loại xi măng và định mức hỗ trợ: Hỗ trợ xi măngPC40, với mức hỗ trợ xi măng là 200 tấn/km đối với đường cấp A, 150tấn/km đối với đường cấp B.

d) Thời điểm hỗ trợ:

- Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM được UBNDtỉnh phê duyệt hàng năm: trong năm kế hoạch đăng ký đạt chuẩn NTM.

- Đối với các xã không đăng ký, nhưng đạt chuẩn NTMtrong giai đoạn 2015-2020: sau khi có quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM củaUBND tỉnh.

2. Thưởng các xã, các huyện, thành phố, thị xã đạtchuẩn NTM giai đoạn 2015 - 2020.

a) Thưởng các xã đạt chuẩn NTM: với mức 500 triệuđồng/xã để xây dựng 01 công trình phúc lợi.

b) Thưởng các huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩnNTM để xây dựng 01 công trình phúc lợi, với mức 1,5 tỷ đồng đối với thành phố,thị xã và 02 tỷ đồng đối với các huyện.

Điều 3. Kinh phí thực hiện

Do Ngân sách tỉnh đảm bảo.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khaithực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh vàĐại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh NghệAn khoá XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lựcthi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website: http://dbndnghean.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu