HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/2015/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔSUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 102/2013/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2013 VỀ QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ,ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤPTỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngânsách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căncứ Nghị quyết số 524/2012/NQ-UBTVQH13 ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Ủy banThường vụ Quốc hội Khóa XIII về một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động củaQuốc hội Khóa XIII;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờtrình số 131/TTr-TTHĐ ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhândân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 102/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12năm 2013 về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạtđộng của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra số 46/BC-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhândân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số nội dungtại Nghị quyết số 102/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 về quy định một sốchế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân cáccấp tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Bổ sung Mục I:

a) Bổ sung (từ ngữ) vào khoản 3:

“Hội nghị, hội thảo, giaoban giữa các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND, các BanHĐND cấp huyện và giữa các Ban HĐND cấp huyện với Thường trực HĐND cấp xã”

b) Bổ sung khoản 4: Quy định vềchế độ chi báo cáo tham luận tại hội nghị, hội thảo. Cụ thể:

“Cấp tỉnh: 400.000 đồng/báocáo; cấp huyện: 300.000 đồng/báo cáo; cấp xã: 200.000 đồng/báo cáo”

c) Bổ sung khoản 5: “Chế độphòng nghỉ cho đại biểu tham dự hội nghị, hội thảo do HĐND tỉnh tổ chức (trừ nhữngngười có nhà ở Tam Kỳ): Thực hiện theo quy định chung về chế độ công tác phícủa tỉnh (do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thanh toán)”

2. Sửa đổi Mục II:

a) Sửa đổi điểm a, khoản 1:

“Báo cáo kết quả giám sát củacác Ban HĐND:

Cấp tỉnh: 500.000 đồng/báo cáo;cấp huyện: 250.000 đồng/báo cáo”

b) Sửa đổi điểm b, khoản 2:

“Tham gia khảo sát:

Trưởng đoàn: Cấp tỉnh 100.000đồng/người/buổi; cấp huyện: 80.000 đồng/người/buổi; cấp xã: 50.000 đồng/người/buổi.

Thành viên đoàn, CBCC phục vụ:Cấp tỉnh 70.000 đồng/người/buổi; cấp huyện: 50.000 đồng/người/buổi; cấp xã:30.000 đồng/người/buổi”

3. Sửa đổi khoản 3, Mục IV:

“Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tritrình kỳ họp HĐND

Cấp tỉnh: 500.000 đồng/báo cáo;cấp huyện: 300.000 đồng/báo cáo; cấp xã: 200.000 đồng/báo cáo”

4. Bổ sung, sửa đổi Mục VI:

a) Bổ sung (từ ngữ) vào khoản 4

“Chitặng quà lưu niệm khi nghỉ hưu, chuyển công tác sang cơquan khác

b) Sửa đổi khoản 5:

Chitặng quà, hỗ trợ cho đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số”

5. Sửa đổi Mục VII:

a) Sửa đổikhoản 2: Chế độ mai táng phí cho đại biểu HĐND các cấp đương nhiệm không hưởnglương từ ngân sách nhà nước: 10 tháng lương tối thiểu

b) Sửa đổikhoản 3: Phân loại mức chi hỗ trợ xăng dầu theo địa bàn giám sát.

“Hỗ trợxăng dầu cho thành viên Ban sử dụng xe riêng đi giám sát (chỉ áp dụng đối vớitrường hợp đi giám sát tại các đơn vị, địa phương cách trụ sở làm việc củangười tham gia giám sát từ 10 km trở lên mà phải tự túc phương tiện, không sửdụng xe công do Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh (đối với cấp tỉnh) và Vănphòng HĐND&UBND huyện (đối với cấp huyện) bố trí. Cụ thể:

Tại địa bàncác huyện miền núi 300.000 đồng/người/cuộc;

Tại địa bàncác địa phương còn lại: 200.000 đồng/người/cuộc”

6. Sửa đổi khoản 3, Mục IX:

“Mức chicho công tác xây dựng văn bản: Thực hiện theo Thông tư liên tịch 47/2012/TTLT-BTC- BTP ngày16 tháng 03 năm 2012của Liên bộ Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện.

Thường trựcHội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã đượcHội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2015; có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ đượcthông qua.

Các nội dung khácquy định tại Nghị quyết số 102/2013/NQ-HĐND không được sửa đổi, bổ sung tạiNghị quyết này vẫn có hiệu lực thi hành./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang