HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_________

Số: 167/2009/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Điện Biên Phủ, ngày 14 tháng 7 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020

________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-TTg ngày 15/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án phát triển thương mại trong cả nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 230/2006/QĐ-TTg , ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Điện Biên thời kỳ 2006 - 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 907/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 55/BC-KTNS , ngày 06 tháng 7 năm 2009 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Điện Biên giai đoạn đến 2020 như Tờ trình số 907/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cụ thể và hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 9 tháng 7 năm 2009./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Mùa A Sơn