HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 167/2015/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 10 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀCHÍNH SÁCH HỖ TRỢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý cụm côngnghiệp;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 3700/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2015;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinhtế - Ngân sách và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đốitượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định về chính sách hỗ trợ xâydựng hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng:

Tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư xây dựng hạ tầngcụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Điều kiện hỗ trợ

Cụm công nghiệp nằm trong quy hoạch phát triển cụmcông nghiệp trên địa bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt và có dự án đầu tư hạ tầngđầy đủ thủ tục, hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản theo qui định hiện hành. Ưu tiênhỗ trợ các cụm công nghiệp có tác động quan trọng đến việc thu hút đầu tư, pháttriển ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế của địa phương; phục vụ mục đíchdi dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm hoặc nằm xen kẽ trong khu dân cư vào cụmcông nghiệp.

2. Tính đến thời điểm hỗ trợ cụm công nghiệp ítnhất phải có các doanh nghiệp cam kết đăng ký thuê đất đầu tư sản xuất.

Điều 3. Nội dung và mức hỗ trợkinh phí

1. Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết: Mức hỗ trợ 50 %kinh phí theo dự toán được phê duyệt.

2. Hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng: Hỗ trợkinh phí bồi thường đất, giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp theo dự toán đượcphê duyệt. Mức hỗ trợ tối đa là 200 triệu đồng/ha.

3. Hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong cụm côngnghiệp: Hỗ trợ xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong cụm công nghiệptheo thiết kế, dự toán được phê duyệt, gồm:

a) Đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước nộibộ. Mức hỗ trợ tối đa không quá 6 tỷ đồng/cụm công nghiệp vùng miền núi vàkhông quá 5 tỷ đồng/cụm công nghiệp các vùng còn lại.

b) Hệ thống xử lý nước thải tập trung: Mức hỗ trợ70% theo dự toán được phê duyệt nhưng không quá 6 tỷ đồng/cụm công nghiệp.

4. Hỗ trợ xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào cụm côngnghiệp:

a) Về giao thông: Đầu tư xây dựng đường giao thôngtrục chính đến hàng rào cụm công nghiệp theo thiết kế, dự toán và quyết toánđược cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không vượt quá 2 km chiều dài đường.

b) Về đường điện hạ thế: UBND tỉnh đề nghị Điện lựcđầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển. Nếu các nhà đầu tư tự đầu tư phù hợp với quyhoạch thì được tỉnh hỗ trợ lãi suất vay vốn sau đầu tư trong thời hạn ba (03)năm.

Điều 4. Nguồn kinh phí

Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể để tổchức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh vàĐại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóaXVI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày được thông qua.

Bãi bỏ Nghị quyết số 268/2009/NQ-HĐND ngày23/7/2009 của HĐND tỉnh Nghệ An về chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng các khucông nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để b/c);
- Bộ Công thương, Bộ Tư pháp (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website: http://dbndnghean.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu