HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 167/2015/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, GIẢI PHÁP CHỦYẾU TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, ANNINH NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNGSƠN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhândân;

Sau khixem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo của các cơ quan hữu quan,báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến của đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành báo cáo của Ủy ban nhândân tỉnh và của các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình thực hiện các mụctiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầunăm; chủ trương, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015, đồng thời nhấn mạnhthêm một số vấn đề sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện các mụctiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm2015

Trong 6 tháng đầu năm2015, mặc dù còn gặp nhiều khókhăn, thách thức nhưng các cấp, ngành, cộngđồng doanh nghiệp và nhân dân đã nỗ lực phấn đấu đạt kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tếtiếp tục tăng trưởng; giá cả, thị trường ổn định; thu ngân sách trên địa bànđạt kết quả tích cực; sản xuất công nghiệp pháttriển khá; sản xuất nông nghiệp ổnđịnh; thương mại, xuất nhập khẩu, dịch vụ có chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, giảmnghèo có tiến bộ. An sinh xã hội vàphúc lợi xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đượccải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc giađược giữ vững, ổn định.

Bên cạnh đóvẫn còn những tồn tại, hạn chế: Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức,triển khai thực hiện của một số ngành, huyện, xã chưa quyết liệt, thiếu sángtạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ; công tác tham mưu, đề xuất chưa kịpthời. Chưa tạo được chuyển biến tích cực trong thực hiện tái cơ cấu ngành nôngnghiệp để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Một số huyện, xãthiếu tích cực, chưa đồngbộ, toàn diện trong xây dựng nông thôn mới. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn vềvốn, thị trường tiêu thụ, phương án sản xuất kinh doanh. Kết cấu hạ tầng,cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển kinh tế cửa khẩu chưa đáp ứngđược yêu cầu; tiến độ thực hiện một sốchương trình, dự án trọng điểm còn chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặtbằng còn khó khăn, ách tắc. Thựchiện mục tiêu giảm nghèo của huyện, xã còn thiếu tích cực; đời sống, việc làm, thu nhập của một bộ phận nhândân còn khó khăn.

2. Một số chủ trương, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2015

Để hoàn thànhcác mục tiêu chủ yếu của năm 2015, nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch 5 năm 2011- 2015, trong 6 tháng cuối năm cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được,khắc phục khó khăn, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và thực hiện có hiệu quả cácNghị quyết của Chính phủ, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh về mụctiêu, nhiệm vụ năm 2015; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

a)Tậptrung huy động tối đa các nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách,nguồn vốn của Trung ương để đầutư xây dựng, phát huy vai trò độnglực của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Tiếp tục bổsung, hoàn thiện quy hoạch chi tiết tại các khu chức năng. Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các dự ántrọng điểm. Chủ động xây dựng, đề xuấtcác cơ chế, chính sách thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại thành phố Lạng Sơn và các khu vực cửa khẩu để tạo điều kiện thuận lợi cho pháttriển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xuất nhập khẩu.

b) Tập trungthực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thônmới. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộkhoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ theo hướng nâng cao hiệuquả kinh tế. Tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nôngthôn. Thực hiện các biệnpháp khôi phục, phát triển đàn gia súc, gia cầm. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, thiên tai và tìm kiếm cứunạn. Hoàn thành kế hoạch trồng, chăm sóc rừng, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thay thế.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên tất cả cácxã, hoàn thành 11 xã điểm theo kếhoạch. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn,vướng mắc tại cơ sở. Huy động cả hệthống chính trị vào cuộc và nhân dân đồng tình tham gia; tập trung đẩy nhanhtiến độ các công trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; đổi mới cáchxây dựng mô hình phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình hiệu quả.

c) Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu tại thành phốLạng Sơn và các khu vực cửa khẩu; tăng kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương. Thu hút doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu quađịa bàn. Tổ chức tốt việc thí điểm thực hiện tạm nhập tái xuất qua điểm thôngquan Co Sa thuộc cửa khẩu Chi Ma. Khai thác hiệu quả thị trường nội địa, cung ứngđầy đủ hàng hóa thiết yếu khu vực nông thôn. Tổ chức tốt Hội chợ thươngmại Quốc tế Việt - Trung năm 2015. Tăng cường công tác quản lý thị trường,chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đa dạng hóa các sảnphẩm du lịch; hoàn thành, trình Chínhphủ Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịchquốc gia Mẫu Sơn.

Cải thiệnmạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, hợp tác xãphát triển. Tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanhnghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp,Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, chương trình kết nối Ngân hàng - Doanhnghiệp. Khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, áp dụng côngnghệ mới, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Tạo điềukiện phát triển các sản phẩm công nghiệp có lợi thế.

d)Tăngcường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, nhất làcác chương trình, dự án trọng điểm để chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tụcnâng cao trách nhiệm, năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư. Kiên quyếtthay thế các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn không đáp ứng được yêu cầu. Đẩymạnh công tác giải phóng mặt bằng. Đôn đốc giải ngân, thanh toán, quyết toáncác nguồn vốn đúng thời hạn. Chủ động triển khai dự án hạ tầng cơ bản liên vùng4 tỉnh Đông Bắc vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). Tích cực huy độngcác nguồn vốn bằng nhiều hình thức đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng.

đ) Tập trungchỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách. Rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồnthu ngân sách trên địa bàn; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế củacác doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế,phí, lệ phí và khoản thu khác. Kịp thời phát hiện, khắc phục những phát sinh,bất cập làm giảm các nguồn thu ngân sách, nhất là phí bến bãi tại khu vực cửakhẩu. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế, hải quan; tạo điều kiệnthuận lợi, khuyến khích, thu hút doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địabàn. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi từ ngân sách nhà nước, đảm bảo chi đúngmục đích, đúng đối tượng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. Thực hiệntriệt để các biện pháp tiết kiệm chi, chống thất thoát, lãng phí ngân sách.

e) Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là ở vùngkhó khăn. Quan tâm bồi dưỡng nângcao chất lượng giảng dạy của giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiếtbị dạy và học. Phấn đấu hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổitrong năm 2015. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào các cấp học và cáctrường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc chữabệnh, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân ở tấtcả các tuyến. Tăng cường các biện pháp giám sát dịch bệnh, nhất là các dịchbệnh nguy hiểm. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đẩymạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng môitrường văn hóa lành mạnh. Tổ chức tốt các phong trào thể dục, thể thao. Tậptrung xây dựng trường học, trạm y tế, văn hóa xã đạt chuẩn quốc gia, nhất làtại 11 xã điểm nông thôn mới năm 2015. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trong lĩnhvực y tế, văn hóa, giáo dục.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đàotạo nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Hoàn thành côngtác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015. Thực hiện tốt đào tạonghề cho lao động nông thôn. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng,chống các tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, bìnhđẳng giới.

f)Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý,sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường. Điều chỉnh quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện. Thựchiện có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2015; khẩn trương nghiệm thu, chuyển giao các đề tài, dự án nghiên cứukhoa học vào sản xuất và đời sống; xây dựng và chuyển giao điểm thôngtin khoa học - công nghệ tại 10 xã thuộc 05 huyện trong tỉnh.

g)Đẩymạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.Tậptrung thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lựccạnh tranh cấp tỉnh. Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế, xâydựng kế hoạch biên chế năm 2016. Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức năm2015. Rà soát hợp đồng lao động và tuyển dụng đối với cán bộ y tế xã, phường,thị trấn. Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV.

Tiếp tụctriển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, chỉ đạo thựchiện nghiêm túc các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra. Duy trìcông tác tiếp công dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảiquyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết tốt các vụ việc phát sinh,không để hình thành các vụ việc phức tạp, tập trung phối hợp vớicác cơ quan kịp thời giải quyết các đơn thư có liên quan đến Đại hộiĐảng các cấp. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng chốngtham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

h) Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữvững chủ quyền biên giới quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinhtế - xã hội. Tăng cường các biện pháp ngăn chặn người dân xuất cảnh trái phép. Tậptrung nắm tình hình, thực hiện nghiêm túc kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng bộ cáccấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Hoàn thành công táctuyển quân đợt 2 đảm bảo yêu cầu.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp làm giảm tainạn giao thông theo cả 3 tiêu chí, không để xảy ra ùn tắc giao thông; tăngcường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ, đồng thời tạo điều kiệnthuận lợi cho lưu thông hàng hóa.

Nâng cao hiệuquả công tác đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Triển khai thựchiện Đề án thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Lạng Sơnvà các địa phương của Nhật Bản và Hàn Quốc; hoàn thành Đề án hợp tác giữa tỉnhLạng Sơn và Quảng Tây (Trung Quốc). Tăng cường mở rộng quanhệ, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, nhà tài trợ, định chế tài chính quốctế trong vận động, thu hút các nguồn vốn nước ngoài cho đầu tư phát triển.

i)Tiếptục thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phát luật đểnâng cao nhận thức, tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân. Tập trung nângcao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; côngtác bắt, tạm giữ, tạm giam, quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân theo đúng quyđịnh của pháp luật.

j)Hoàn thiện kế hoạch kinh tế - xã hội, kế hoạch đầutư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; chuẩn bị các điều kiện để triển khai thựchiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Đáp ứng yêu cầu tổ chức Đại hộiĐảng bộ các cấpvà Kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân.

Điều 2.Hiệu lực thi hành

Nghị quyếtcó hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồngnhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sátnhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyếtnày đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XV, kỳ họp thứ mười một thôngqua./.

CHỦ TỊCH
Phùng Thanh Kiểm