HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168/2008/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 16 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC QUY ĐỊNH HỖ TRỢ THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO THÀNH PHỐVIỆT TRÌ VÀ THỊ XÃ PHÚ THỌ.

HỘI ĐỒNG NHÂN NHÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Đầu tư;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 3389/TTr-UBND ngày24 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của BanKinh tế và Ngân sách, và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định hỗ trợ thu hút đầu tư vào thành phố Việt Trì và thịxã Phú Thọ, với những nội dung sau:

1. Đối tượng, quy mô và phạm vi áp dụng:

a) Đối tượng: Các dự án đầu tư được đầu tư theoLuật Đầu tư, thứ tự ưu tiên sau:

- Các dự án đầu tư phát triển các khu đô thị hiệnđại tập trung và phát triển quỹ nhà ở xã hội;

- Các dự án phát triển hạ tầng đô thị: giao thông,nước sạch tập trung, xử lý môi trường;

- Các dự án đầu tư phát triển công nghiệp: Côngnghệ cao (điện tử; thông tin; lắp ráp ôtô, xe máy; tân dược; thiết bị y tế hiệnđại; sinh học; vật liệu mới…);

- Các dự án thuộc nhóm dịch vụ: Công viên; Trungtâm thương mại lớn; Trung tâm tài chính; Dịch vụ đào tạo dạy nghề và dịch vụ ytế chất lượng cao; Dịch vụ vận tải công cộng; Dịch vụ du lịch, vui chơi giảitrí công nghệ hiện đại.

b) Quy mô: Các dự án đầu tư nói ở mục a trên đâyphải đạt quy mô:

- Với các dự án đầu tư phát triển các khu đô thịtập trung: Sử dụng trên 20 ha đất;

- Với các dự án phát triển hạ tầng đô thị, quỹ nhàở xã hội, công nghiệp dịch vụ: Có tổng vốn đầu tư từ 10 triệu USD (hoặc 160 tỷđồng) trở lên;

- Với các trung tâm đào tạo dạy nghề: Đào tạo dạynghề từ 3.000 học sinh trở lên;

- Với các dự án dịch vụ y tế chất lượng cao: Quy môđiều trị từ 150 giường bệnh trở lên;

- Với các dự án dịch vụ vận tải công cộng: Quy môtừ 100 xe Buýt chất lượng cao trở lên.

c) Phạm vi: Các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệptập trung trên địa bàn thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ.

2. Hình thức đầu tư: Các dự án đầu tư mới theo cáchình thức 100% vốn của nhà đầu tư.

3. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư:

a) Được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư của Nhànước và của Tỉnh đã ban hành.

b) Được hưởng thêm các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư nhưsau:

- Được lựa chọn địa điểm đầu tư phù hợp với qui môyêu cầu của dự án và phù hợp với quy hoạch;

- Được hưởng các ưu đãi của tỉnh như đối với các dựán đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp tập trung;

- Được lựa chọn hình thức thuê đất hoặc nộp tiền sửdụng đất;

- Được hỗ trợ đào tạo nghề đối với các dự án thuộclĩnh vực công nghệ cao với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)/1 laođộng/1 lần đào tạo được thực hiện thông qua các cơ sở đào tạo nghề của tỉnhhoặc qua các hợp đồng đào tạo nghề của doanh nghiệp với cơ sở đào tạo nghề củatỉnh;

- Được hỗ trợ chi phí giải quyết các thủ tục hànhchính và các thủ tục về sử dụng đất;

- Được hỗ trợ san lấp mặt bằng đối với các dự áncông nghệ cao, có đóng góp lớn cho ngân sách (nhưng không quá 30% tổng chi phísan lấp mặt bằng của dự án và không quá 10 tỷ đồng);

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghịquyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết;

- Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóaXVI, kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực thihành từ ngày 01/01/2009./.

CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng