HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168/2010/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CHUYỂNĐỔI CÁC TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG SANG CÔNG LẬP, CÁC TRƯỜNG THPT DÂN LẬP SANG TƯTHỤC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chínhphủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chứcbộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 9/2/2010 của Thủ tướngChính phủ về Phê duyệt đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giaiđoạn 2010-2015;

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BGD &ĐT ngày 08/5/2009 củaBộ Giáo dục và Đào tạo: " Quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sởgiáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổthông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dânlập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm phổthông công lập";

Sau khi xem xét tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 30/6/2010 củaUBND tỉnh đề nghị về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi các trường mầm non báncông sang công lập, các trường THPT dân lập sang tư thục; báo cáo thẩm tra củaBan văn hóa - xã hội HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.HĐND tỉnh thống nhất chủ trương chuyển đổi các trường mầm non bán côngsang công lập, các trường THPT dân lập sang tư thục theo đề nghị tại Tờ trìnhsố 45/TTr-UBND ngày 30/6/2010 của UBND tỉnh.

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chuyển đổi các trường mầmnon bán công sang công lập, các trường THPT dân lập sang tư thục đảm bảo trìnhtự, lộ trình, hồ sơ, thủ tục và những vấn đề liên quan khác theo các quy địnhcủa pháp luật và tình hình thực tế của địa phương. Báo cáo kết quả thực hiệntại các kỳ họp thường kỳ của HĐND tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh cótrách nhiệm giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 21thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ