HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168/2015/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 16 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHTIÊU CHÍ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHÓM C CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 đượcQuốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4962/TTr-UBND ngày29 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh về việc thông qua quy định tiêu chí dự ántrọng điểm nhóm C; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và tổng hợp ýkiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua tiêu chí dự ántrọng điểm nhóm C trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 -2020 của tỉnh ĐồngNai như sau:

1. Tiêu chí 1: Dự án nhóm C có tổng mức vốn đầu tưlớn hơn hoặc bằng 70% mức vốn lớn nhất của dự án nhóm C quy định tại Điều 10Luật Đầu tư công, cụ thể:

a) Dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 84 tỷ đồngđến dưới 120 tỷ đồng thuộc lĩnh vực cầu, cảng, công nghiệp điện, khai thác chếbiến khoáng sản, xây dựng khu nhà ở.

b) Dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 56 tỷ đồngđến dưới 80 tỷ đồng thuộc lĩnh vực giao thông (trừ dự án giao thông bao gồmcầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ), thủy lợi, cấpthoát nước, công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, sản xuất thiết bị thôngtin, điện tử, bưu chính, viễn thông.

c) Dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 42 tỷ đồngđến dưới 60 tỷ đồng thuộc lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủysản, khu bảo tồn thiên nhiên, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới và công nghiệpkhác.

d) Dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 32 tỷ đồngđến dưới 45 tỷ đồng thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch,phát thanh, truyền hình, nghiên cứu khoa học: kho bãi, xây dựng dân dụng kháctrừ xây dựng khu nhà ở.

2. Tiêu chí 2: Dự án nhóm C xây dựng mới trụ sở cáccơ quan thuộc tỉnh và xây dựng mới trụ sở Huyện ủy, UBND cấp huyện.

Các dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công có 1 trong2 tiêu chí trên được xác định là dự án trọng điểm nhóm C.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thựchiện Nghị quyết này. Các dự án đã được UBND các cấp quyết định chủ trương đầutư nhưng trong quá trình triển khai thực hiện mà có điều chỉnh làm tăng tổngmức vốn đầu tư thành dự án trọng điểm nhóm C thì Ủy ban nhân dân trình Hội đồngnhân dân cùng cấp xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồngnhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu HĐND tỉnh giám sátviệc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyHội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Đồng Nai khoáVIII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2015./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng: QH (A+B); CP (A+B);
- Các Bộ: Tài chính; Tư pháp; Kế hoạch và đầu tư;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai;
- Thường trực: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy;
- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND; UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh (để đăng công báo);
- Báo Đồng Nai, LĐĐN; Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT, CV.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư