UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 169-NQ/QHK6

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 1977

QUYẾT NGHỊ

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959,
Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ
,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ Đức ký tại Hà Nội ngày 4 tháng 12 năm 1977..

Trường Chinh

(Đã ký)