THU VI?N PHÁP LU?T

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 17/2007/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 30 tháng 11 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC VÀ MỨC PHÍ, LỆPHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Pháp lệnh Phí, lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫnphí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Tờ trình số 151/TTr-UBND ngày13/11/2007, số 159/TTr-UBND ngày 20/11/2007; Báo cáo thẩm tra số 37/BC-HĐND-KTNS ngày 19/11/2007 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các vị đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh mục và mức phí, lệphí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh (Kèm theo Nghị quyếtnày).

Điều 2. Những quy định về phí, lệ phí trướcđây do Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứcthu và thống nhất quản lý, sử dụng số phí, lệ phí trên theo quy định; giaoThường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Bình Phước khóa VII, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 29/11/2007 và cóhiệu lực sau 10 ngày./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Luật

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Nghị quyết 17/2007/NQ-HĐND thông qua Danh mục và mức phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VII, kỳ họp thứ 10 ban hành